Editor de Bunuri

Anuntul privind selectia pentru completarea postului vacant de membru al Directoratului C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. a fost înfiintata conform Hotararii de Guvern nr. 627/31 iulie 2000 ca urmare a divizarii Companiei Nationale de Electricitate  (CONEL) în patru entitati independente: Transelectrica, Electrica, Hidroelectrica si Termoelectrica – pentru transportul si dispecerizarea, distributia si producerea energiei electrice.

In conformitate cu OUG 109/2011 privind Guvernata corporativa a intreprinderilor publice, Consiliul de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. a selectat asocierea S.C. Quest Advisors S.R.L./ S.C. Transearch International S.R.L. pentru a-i oferi asistenta în procesul de selectie pentru completarea postului vacant de membru al Directoratului.

A.     Criterii obligatorii de calificare:

a.      Absolvent(a) de studii superioare cu diploma de licenta a unei institutii de invatamant superior din domeniul tehnic: energetic, electrotehnica si/sau automatizari in industrie.

b.      Minim 10 ani de experienta profesionala;

c.       Minim 5 ani experienta in domeniul energetic;

d.      Experienta intr-o functie de conducere:

Ø  Executiva minim 3 ani in functie de director (director general/general adjunct/ director/ departament) avand in subordine cel putin 25 de angajati in cadrul unei companii cu activitati din domeniul producerii/transportului/distributiei/furnizarii de energie electrica cu cifra de afaceri de minim 100 milioane de euro;

Sau

Ø  Conducere directa a minim 2 (doua) proiecte de investitii in domeniul producerii/ transportului/ distributiei/ furnizarii de energie electrica in valoare de minim 25 milioane de euro fiecare;

e.      Foarte buna cunoastere a limbii romane si a limbii engleze;

f.        Minim 2 recomandari

 

B.      Criterii care constituie avantaje:

a.      Licente/studii post – universitare (MBA, EMBA, Phd)/masterat/doctorat in domenii relevante pentru activitatea Companiei eliberate de institutii de invatamant superior reputabile in domeniile: energie electrica, economico – financiar, juridic, management;

b.      Experienta in relatia cu autoritatile , autoritatile de reglementare si supraveghere din industria energetica;

c.       Experienta in functii de conducere in cadrul unor organisme/organizatii internationale;

d.      Experienta in functii de conducere ale autoritatilor publice nationale in domeniul energiei;

e.      Implicarea in conducerea unei companii care a traversat o perioada de restructurare.

 

 

Documente necesare pentru depunerea candidaturii:

·        Opis;

·        Curriculum Vitae în limba română;

·        „Oferta tehnică" în limba română - în cadrul căreia candidatul va detalia modul în care îndeplineşte fiecare dintre criteriile cuprinse în Anunţul de selecţie (a se vedea anexat documentul "Model de completare a Ofertei Tehnice")

·        Două scrisori de recomandare, care sa contina numele si datele de contact ale persoanelor care ofera referintele;

·        Declaraţie pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale (a se vedea anexat documentul "Formular nr. 1");

·        Declaraţie pe propria răspundere privind neîncadrarea în situaţia de conflict de interese (a se vedea anexat documentul "Formularul nr. 2");

·        Declaraţie privind neincadrarea intr-una dintre situatiile de revocare a mandatului din motive imputabile sie (a se vedea anexat documentul "Formularul nr. 3");

·        Copii conforme cu originalul ale  actelor de studii;

·        Declaratie pe proprie raspundere privind autenticitatea diplomelor de studii prezentate in copie (a se vedea anexat documentul "Formularul nr. 4");

·        Copie a actului de identitate.

 

Modul de depunere a candidaturii :

Dosarele de candidatura compuse din documentele solicitate prin prezentul anunţ vor fi trimise/depuse cu confirmare de primire până cel târziu în data de 02.06.2015, ora 16.00, pe suport hârtie, în plic închis şi sigilat, pe care se va menţiona: „Procedura de selecţie pentru completarea postului vacant de membru al Directoratului C.N. T.E.E. Transelectrica S.A., Nume si Prenume Candidat", la adresa de corespondenţă S.C. QUEST ADVISORS S.R.L., str. Ing. Gheorghe Bals, nr. 3, et. 4, interfon  "Quest Advisors", sector 1, cod postal 011889 Bucureşti, precum şi în format electronic, pe adresa de e-mail recrutare.transelectrica@questadvisors.eu

Depunerea pe suport hârtie a tuturor documentelor pentru candidatură, solicitate prin prezentul Anunţ de selecţie, este obligatorie. Imposibilitatea transmiterii pe suport hârtie, în termenul indicat, a tuturor documentelor solicitate poate atrage după sine excluderea din procedura de recrutare şi selecţie.

Prin transmiterea aplicaţiei, candidaţii îşi dau acordul implicit ca datele lor personale să fie procesate în scopul procedurii de recrutare şi selecţie.

C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. îşi rezervă dreptul de a intervieva numai candidaţii selectaţi şi de a renunţa la procesul de selecţie oricând pe parcursul derulării procedurii.

Candidaţilor selectaţi pentru interviu li se pot cere documente suplimentare de natură să probeze experienţa lor sau statutul profesional.

 

Formularul 1 - Lipsa antecedente penale

Formularul 2 - Lipsa conflict de interes

Formularul 3 - Revocarea din functia de administrator

Formularul 4 - Declaratie  privind autenticitatea documentelor

Model de completare oferta tehnica


Editor de Bunuri

#hide the portlet