Editor de Bunuri

Anunt Recrutare Manager DGCRIR

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

Pentru asigurarea numărului optim de personal în cadrul Direcției guvernanță corporativă, relația cu investitorii și reprezentare (DGCRIR) – Departamentul guvernanță corporativă, am demarat selecția pentru ocuparea unui post de:

MANAGER  

Principalele responsabilități ale postului:

·      gestioneaza si coordoneaza activitatea de analiza a prevederilor legale şi modificărilor legislative care au impact asupra Companiei din punct de vedere statutar;

·      gestioneaza informarea directorului direcţiei cu privire la noile reglementări/acte normative, ce țin de guvernanța corporativă, cu impact asupra activităţii Companiei şi a modificărilor survenite la acestea;

·      asigura participarea la întâlniri pe teme de specialitate incidente domeniului guvernanței corporative, cu specialişti din Companie şi/sau din afara acesteia;

·      gestioneaza si coordoneaza redactarea documentelor privind aspecte statutare si de guvernanta;

·      asigura relatia cu autoritatea tutelara in vederea sustinerii cadrului institutional necesar indeplinirii de catre aceasta a atributiilor legale, inclusiv sub aspectul informarii autoritatii tutelare, în ipoteza în care aceasta face selecţia candidaţilor pentru ocuparea unui loc în Consiliul de Supraveghere, asupra obligaţiei respectării în procedura de selecţie a prevederilor art. 39 din Actul Constitutiv în aplicarea art. 34 din Legea nr. 123/2012, în baza Procedurii nr. 29282/10.08.2015;

·      coordoneaza actualizarea actelor statutare ale Companiei;

·      gestioneaza si coordoneaza realizarea formalitatilor necesare convocarii si organizarii sedintelor Adunarii generale a actionarilor Companiei, inclusiv indeplinirea formelor de publicitate a documentelor AGA Companie (cu exceptia transmiterii rapoartelor curente catre Bursa de Valori Bucureşti şi postării pe website-ul Companiei care sunt in responsabilitatea SRA), precum si formalitatile de publicitate a hotararilor AGA la Oficiul Registrului Comertului;

·      gestioneaza si coordoneaza relatia cu Filialele Companiei in ceea ce priveste probleme legate de acte statutare si reprezentantii Companiei in Adunarea generala a actionarilor acestora, precum si activitatea de raportare interna cu privire la aceste probleme;

·      gestioneaza si coordoneaza efectuarea demersurilor necesare reprezentării Companiei în adunările generale ale acţionarilor;

·      gestioneaza si coordoneaza activitatea de verificare a respectarii de catre actionari, de catre membrii Consiliului de Supraveghere si de catre membrii Directoratului, a prevederilor art.17 alin. (8) si art.39, dupa caz, din Actul constitutiv al CNTEE „Transelectrica" – S.A. raportat la cadrul normativ incident respectarii cerintelor de certificare a Companiei ca operator de transport si de sistem al Sistemului Electroenergetic National (conform reglementarilor Procedurii de verificare a respectarii prevederilor Art. 17 alin. (8) si Art. 39 din Actul Constitutiv al CNTEE „Transelectrica" – S.A. nr. 29282/10.08.2015);

·      coordoneaza formalitatile necesare convocarii, organizarii și desfășurării ședintelor Directoratului Companiei, inclusiv, intocmirea si transmiterea Procesul verbal de ședință in vederea semnării, precum si elaborarea (din perspectiva sarcinilor specifice secretariatului sedintelor Directoratului) a hotararilor Directoratului si notelor de serviciu emise in urma sedintelor de Directorat;

·      coordoneaza formalitatile necesare convocarii, organizarii și desfășurării ședintelor Consiliului de Supraveghere al Companiei, inclusiv, intocmirea si transmiterea Procesul verbal de ședință in vederea semnării, precum si elaborarea (din perspectiva sarcinilor specifice secretariatului CS) a documentelor emise de catre CS in urma sedintelor CS si a comitetelor CS;

·      coordoneaza realizarea demersurilor (in procedura de selectie si numire) în vederea îndeplinirii de către candidatii la ocuparea unui loc de membru al Consiliului de Supraveghere sau, după caz, al Directoratului Companiei a formalităţilor de completare şi depunere a declaraţiei pe proprie răspundere conform „Procedurii de verificare a respectarii prevederilor art. 17 alin. (8) și art. 39 din Actul Constitutiv al CNTEE „Transelectrica" – S.A." nr. 29282/10.08.2015, arhivarea declarației/declarațiilor, în regim de asigurare a calităţii, pentru o perioadă de cel puţin 5 ani, precum si transmiterea către DESF de copii conforme cu originalul ale declaraţiilor primite în baza prevederilor "Procedurii de verificare a respectarii prevederilor art. 17 alin. (8) și art. 39 din Actul Constitutiv al CNTEE „Transelectrica" – S.A." nr. 29282/10.08.2015" ;

·      gestioneaza activitatea privind managementul rapoartelor de implementare standarde control intern managerial.

Cerințe:         

·       Studii superioare;

·       Experienta: minimum 3 ani in domeniul guvernanta corporativa si/sau activitati similare de consiliere;

·       Cunoasterea activitatilor reprezentative din Sistemul Electroenergetic National, cu deosebire activitatea de transport al energiei electrice si furnizarea serviciului de sistem;

·       Cunoasterea legislatiei in domeniul energetic si a reglementarilor Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei – ANRE;

·       Cunoasterea legislatiei nationale si a reglementarilor in domeniul informatiilor clasificate;

·       Cunostinte minime comerciale, economico – financiare si tehnice;

·       Utilizare PC, aplicatii soft  de specialitate - Office;

·       Cunoasterea a cel putin unei limbi de circulatie internationala (de preferinta limba engleza);

·       Aptitudini manageriale;

·      Bun organizator, atent la detalii, capacitate de sinteză și analiză, rigoare;

·      Rapiditate în luarea deciziilor;

·      Persoană dinamică, proactivă și orientată către rezultate, spirit de initiativă, loialitate;

·      Autodisciplină și stabilitate în ceea ce privește modul de muncă;

·      Adaptabilitate și promptitudine pentru rezolvarea unei sarcini de serviciu;

·       Flexibilitate în abordarea situatiilor de lucru, capacitate de a lucra in echipa;

·      Foarte bune abilități de organizare a timpului, eficienta la locul de munca.

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 24 iulie 2017 un CV specificând denumirea postului pentru care candidați la Direcția resurse umane, în atenția doamnei Ana Dora Costea (pe adresa de email: dora.costea@ transelectrica.ro).

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.303.58.42.

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. După perioada de depunere a CV-urilor, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet