Editor de Bunuri

Anunt Recrutare Manager Departament Infrastructuri Critice

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

Pentru completarea echipei noastre de management, lansăm selecția pentru ocuparea postului de:

MANAGER – DEPARTAMENTUL INFRASTRUCTURI CRITICE

Procedura a fost anulată conforma anunţului publicat pe site-ul TranselectricaProcesul de selecţie şi recrutare se va relua la o dată ce va fi adusă la cunoştinţă conform procedurilor în vigoare. 

Principalele responsabilități ale postului:

  • raspunde si participă la definirea cerinţelor de securitate pentru obiectivele de importanţă deosebită pentru funcţionarea SEN şi la actualizarea lor în funcţie de necesităţi;
  • raspunde de controlul respectării politicilor, planurilor, procedurilor, legilor şi reglementărilor Companiei şi a legislaţiei în vigoare în unităţile organizatorice ale Companiei şi în sucursalele de transport, privind securitatea instalaţiilor;
  • raspunde de asigurarea funcţionării echipamentelor de supraveghere şi siguranţa echipamentelor din zona de responsabilitate a ICN/ ICE;
  • colaboreaza cu enitatea organizatorică cu atribuţii în domeniul investiţiilor Companiei în vederea identificării proiectelor care să asigure securitatea fizică a infrastructurilor critice;
  • colaboreaza cu  entitatea organizatorică cu atribuţii în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor în vederea identificării proiectelor necesare care să asigure securitatea cibernetică a infrastructurilor critice;

·         Propune conducerii Companiei activitățile organizatorice și administrative necesare pentru respectarea prevederilor standardelor internaționale aplicabile, atât pentru desfășurarea activităților interne legate de managementul riscurilor, cât și pentru a asigura interfața în procesele de consultare și comunicare externă.

Atributii ce decurg ca urmare a îndeplinirii funcţiei de ofiţer de legătură pentru securitatea ICN/ICE a Companiei cu autorităţile publice responsabile (APR):

În îndeplinirea responsabilităților, ofițerul de legătură pentru securitate are următoarele atribuții principale:

a) reprezintă punctul de contact al proprietarului/operatorului/ administratorului de infrastructură critică națională / europeană în relația cu autoritatea publică responsabilă, cu Centrul de coordonare a protecției infrastructurilor critice precum și alte structuri cu care se află în relație de interdependență, pentru aspectele care țin de securitatea infrastructurilor critice;

b)  elaborează și/sau actualizează analiza de risc și identifică punctele vulnerabile privind infrastructură critică națională / europeană din responsabilitate sau propune inițierea demersurilor, în condițiile legii, pentru desemnarea unei persoane fizice/juridice atestate, care să execute aceste activități;

c) elaborează scenariile de amenințări la adresa infrastructurii critice națională / europeană din responsabilitate;

d) răspunde de actualizarea periodică a documentelor elaborate la nivelul compartimentului de specialitate al proprietarului/operatorului/ administratorului de infrastructură critică națională / europeană;

e) răspunde de actualizarea bazei de date aferente mecanismului de comunicare național în domeniul protecției infrastructurilor critice, privind riscurile, amenințările și vulnerabilitățile identificate la adresa infrastructurii critice națională / europeană din responsabilitate;

f) asigură monitorizarea permanentă a evoluției situației privind riscurile, amenințările și vulnerabilitățile la adresa infrastructurii critice națională / europeană din responsabilitate;

g) informează, în dinamică, autoritățile publice responsabile și celelalte structuri interdependente asupra evoluției riscurilor, amenințărilor și vulnerabilităților la adresa infrastructurii critice națională / europeană;

h) propune măsurile cu caracter imediat în situația producerii unor riscuri la nivelul infrastructurii critice națională / europeană din responsabilitate;

i) participă, la solicitarea autorității publice responsabile, la procesul de stabilire a criteriilor și pragurilor critice pentru infrastructura critică națională / europeană din responsabilitate;

j) răspunde de evaluarea, testarea și, după caz, actualizarea și revizuirea PSO la termenele stabilite de legislația în vigoare;

k) organizează și conduce exercițiile și activitățile specifice cu ocazia testării PSO sau a documentelor echivalente;

l) asigură întocmirea și înaintarea către autoritatea publică responsabilă, în vederea avizării, a PSO elaborat la nivelul compartimentului de specialitate al proprietarului/operatorului/ administratorului de infrastructură critică națională / europeană;

m) planifică și asigură, în condițiile legii, participarea personalului din subordine la activități de pregătire de specialitate;

n) asigură elaborarea / transmiterea documentelor clasificate, aferente infrastructurii critice națională / europeană din aria de responsabilitate, urmărind respectarea prevederilor legale privind accesul la documentele clasificate;

o) urmărește permanent îndeplinirea obligațiilor prevăzute de legislația națională în domeniu.

Cerințe:           

·         Studii universitare tehnice, de preferat în domeniul energetic;

·         Experimenta: mínimum 3 ani in domeniul activității de protecție infrastructuri critice si în lucrul cu informațiile clasificate;

  • Experiență: minimum 5 ani în management organizational / în activitatea de conducere echipe'
  • Cunoasterea legislatiei cu privire la protectia infrastructurilor critice, securitatii instalatiilor, situatiilor de urgenta, protectia fizica si securitate informatica a ICN/ ICE si principalele elemente privind alinierea la normele europene;
  • Cunoasterea legislatiei privind protectia informatiilor clasificate;
  • Utilizare PC plus aplicatii soft de specialitate;

·         Cunoașterea limbii engleze la nivel mediu (scris si vorbit) reprezinta un avantaj

·         Excelente abilități de prezentare, comunicare și negociere;

·         Bun organizator, atent la detalii, capacitate de sinteză și analiză, rigoare;

·         Capacitate de a evalua performanța, rapiditate în luarea deciziilor;

·         Persoană dinamică, proactivă și orientată către rezultate;

              ·         Foarte bune abilități de organizare a timpului;

Notă: Postul de "manager DICr" necesită acces la informații clasificate secret de stat, nivel Strict Secret. Definitivarea pe post este condiționată de obținerea avizului ORNISS de către titularul de post.  De asemenea, absolvirea cursului de formare şi certificare profesională "ofiţer de legătură pentru securitatea ICN/ICE" este obligatoriu in primele 12 luni de la angajare.

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți la Direcția resurse umane, până la data de 18.09. 2017 un CV specificând denumirea postului pentru care candidați în atenția doamnei Ana Dora Costea, prin email: dora.costea@transelectrica.ro.

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.303.58.42.

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. După perioada de depunere a CV-urilor, se va pune la dispoziție, după caz, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet