Editor de Bunuri

Anunt Recrutare Director Directia Resurse Umane

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

Pentru completarea echipei noastre de management, lansăm selecția pentru ocuparea postului de:

DIRECTOR DIRECȚIA RESURSE UMANE

Procedura a fost anulată conforma anunţului publicat pe site-ul TranselectricaProcesul de selecţie şi recrutare se va relua la o dată ce va fi adusă la cunoştinţă conform procedurilor în vigoare. 

Principalele responsabilități ale postului:

 • coordonează şi răspunde de realizarea activităţilor unităţilor organizatorice din subordine;
 • răspunde de gestiunea curentă şi previzională a posturilor, a personalului, precum şi a fondului de salarii la nivelul Companiei;
 • elaboreaza strategia companiei in domeniul resurselor umane   
 • avizează deciziile de angajare, cele privind modificarea CIM, cele privind răspunderile materiale sau disciplinare ale personalului din executivul Companiei,
 • răspunde de întocmirea suportului documentar (Regulamente de Organizare şi Funcţionare – al Companiei şi de detaliu, Structuri organizatorice şi funcţionale, State de funcţii şi meserii) necesar desfăşurării în condiţii optime a activităţilor din cadrul Companiei, în conformitate cu structura organizatorică şi funcţională aprobată a acesteia;
 • răspunde de activitatea de selecție și recrutare a personalului la nivelul Executivului Companiei;
 • raspunde de si coordonează programe privind evaluarea competenţelor si dezvoltarea carierei, pentru salariaţii Companiei;
 • avizeaza Programul anual de formare si perfectionare profesionalã al salariatilor Companiei, sens în care asigurã demersurile, prin personalul desemnat în acest sens din cadrul FDP si SRU (din cadrul ST), în vederea justei selectii si a participãrii personalului Companiei la cursuri/ instruiri/ stagii  de formare/ perfectionare/ instruire/ întretinere profesionalã;
 • avizează Nota ce cuprinde numãrul de burse ce se va acorda în anul respectiv la nivelul întregii Companii, detaliat pe entităţi, sucursale si tip de posturi, domenii de instruire, precum si cuantumul bursei.

    

Cerințe:           

 • Studii universitare în domeniul psihologie / tehnic / economic / juridic;
 • Studii universitare/ complementare acreditate: programe de pregãtire / perfectionare managerialã in domeniul resurse umane;
 • Cunoasterea legislatiei muncii
 • Experiență minimum 5 ani în domeniul resurselor umane, minimum 3 ani în activitatea de management organizațional si de conducere echipe, experienta în  negocierea contractelor colective de munca ;
 • Experiență profesională în activitatea de eficientizare, respectiv de restructurare a organizatiei;
 • Abilitati, cunostinte legate de politici de resurse umane, raportari specifice domeniului resurse umane, administrare personal, structura organizatorica, calcul salarial, recrutare, managementul performantei si managementul succesiunii;

·         Cunoașterea limbii engleze la nivel mediu (scris si vorbit) reprezinta un avantaj;

 • Excelente abilitati de prezentare, comunicare si negociere, aptitudini manageriale;
 • Bun organizator, atent la detalii, rigoare;
 • Capacitate de a evalua performanta, rapiditate in luarea deciziilor;
 • Persoana dinamică, proactivă și orientată către rezultate;

·         Foarte bune abilități de organizare a timpului;

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți la Direcția resurse umane, până la data de 18.09.2017 un CV specificând denumirea postului pentru care candidați în atenția doamnei Ana Dora Costea, prin email: dora.costea@transelectrica.ro.

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.303.58.42.

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. După perioada de depunere a CV-urilor, se va pune la dispoziție, după caz, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet