Editor de Bunuri

Anunţ pentru recrutarea şi selecţia a doi Membri in Consiliul de Supraveghere pentru C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A.

S.C. Quest Advisors S.R.L. şi S.C. Transearch International S.R.L. in asociere, organizeaza procesul de recrutare a doi membri în Consiliul de Supraveghere al C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A.

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. a fost înfiintata in baza Hotararii Guvernului nr. 627/31 iulie 2000, ca urmare a separarii fostei Companii Nationale de Electricitate (CONEL) în patru entitati independente -  Transelectrica, Electrica, Hidroelectrica si Termoelectrica – pentru transportul si dispecerizarea, distributia si producerea energiei electrice.

Atribuţii ale membrilor Consiliului de Supraveghere

Atribuţiile Consiliului de Supraveghere sunt cele stabilite potrivit Actului Constitutiv al companiei, Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

În cadrul procesului de recrutare şi selectare a membrilor Consiliului de Supraveghere, pot depune candidaturi persoane fizice române sau străine, sau persoane juridice înregistrate în România sau în alte state.

Criterii de recrutare şi selectare:

 • Minim 10 ani experienţă profesională, dintre care minim 5 ani în funcţii de administrare/ conducere/ coordonare;
 • Absolvent(ă) de studii superioare;
 • Cunoaşterea limbii române si/sau a limbii engleze;
 • Experienţă a persoanelor fizice sau juridice în funcţii de administrare/ conducere/ coordonare în companii cu cifra de afaceri de minim 100 milioane euro sau 1000 de angajaţi sau detinerea unui rol-cheie in proiecte cu o valoare de minim 50 milioane euro
 • Persoanele juridice vor fi specializate în administrarea afacerilor din sectorul energetic, cu o experienţă de minim 5 ani;

Criterii care constituie avantaj:

 • Pentru persoanele fizice/ reprezentanţii persoanelor juridice române constituie un avantaj cunoaşterea limbii engleze;
 • Pentru persoanele fizice/ reprezentanţii persoanelor juridice străine constituie un avantaj cunoaşterea limbii române;
 • Absolvent(ă) al(a) unei specializări/master în domeniile: management/ energetic/ juridic/ economic;
 • Cunoştinţe aferente legislaţiei din domeniul de activitate al întreprinderii publice;
 • Cunoştinte în domeniul pieţelor de capital şi relaţia cu investitorii;
 • Experienţă relevantă atât pe plan local cat si internaţional;
 • Experienţă în relaţia cu autorităţile publice, autorităţile de reglementare şi supraveghere din domeniul energetic;
 • Cunoştinţe de guvernanţă corporativă;
 • Viziune strategică demonstrată;
 • Abilităţi de comunicare interpersonală;
 • Profesionalism.

Reguli cu privire la procesul de selecţie:

 • O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 5 mandate de administrator şi/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăţi pe acţiuni/întreprinderi publice al căror sediu se afla pe teritoriul României.
 • În mod obligatoriu, în selecţia candidaţilor se va avea în vedere evitarea situaţiilor de conflict de interese sau incompatibilităţi.
 • Membrii consiliului de supraveghere nu pot fi concomitent membri ai directoratului. De asemenea, ei nu pot cumula calitatea de membru în consiliul de supraveghere cu cea de salariat al societăţii.

Documente necesare pentru depunerea candidaturii persoanelor fizice:

1.  Opis;

2.  Curriculum Vitae;

3.  „Oferta tehnică"- în cadrul căreia candidatul va detalia modul în care îndeplineşte fiecare dintre criteriile cuprinse în Anunţul de selecţie;

4.  Cel puţin două scrisori de recomandare;

5.  Formularul nr. 1: Declaraţie pe propria răspundere privind neîncadrarea în situaţia de conflict de interese;

6.  Formularul nr. 2: Declaraţie pe propria răspundere menţionând dacă deţin sau nu statutul de „independent" în sensul Art. 138² din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare;

7.  Formular nr. 3: Declaraţie pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale;

8.  Formularul nr. 4: Declaraţie pe propria răspundere privind neînscrierea pe lista cuprinzând administratorii cărora li s-a revocat mandatul din motive imputabile lor;

9.  Copie după actul de identitate.

Documente necesare pentru depunerea candidaturii persoanelor juridice:

·         Prezentarea cât mai detaliată a societăţii şi a proiectelor similare;

·         Documente din care să rezulte cifra de afaceri realizată din obiectul de activitate al administrării afacerilor;

·         Prezentarea reprezentantului care urmează a fi desemnat, însoţit de documente corespunzătoare şi prevăzute pentru depunerea candidaturii de către persoanele fizice;

·         Cazier judiciar şi fiscal sau echivalent;

·         Certificat constatator sau echivalent din care să rezulte obiectul de activitate al societăţii, durata societăţii, precum şi faptul că societatea este în funcţiune (nu a intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic, nici în insolvenţă, concordat preventiv );

·         Declaraţie pe propria răspundere că nu se află în conflict de interese.

 

Candidaturile şi documentele solicitate prin prezentul anunţ vor fi trimise/ depuse cu confirmare de primire până cel târziu în data 25.09.2015, ora 16.00, pe suport hârtie, în plic închis şi sigilat, pe care se va menţiona: „Procedura de recrutare şi selecţie pentru poziţia de membru in Consiliul de Supraveghere al C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A., Nume Prenume", la adresa de corespondenţă S.C. Transearch International S.R.L., Str. Alexandru Constantinescu, nr. 12, sector 1, Bucureşti, 011471 precum şi în format electronic, pe adresa de e-mail aplicatii.transelectrica@questadvisors.eu.

Depunerea pe suport hârtie a tuturor documentelor pentru candidatură, solicitate prin prezentul Anunţ de selecţie, este obligatorie.

Imposibilitatea transmiterii pe suport hârtie, în termenul indicat, a tuturor documentelor solicitate poate atrage după sine excluderea din procedura de recrutare şi selecţie.

Prin transmiterea aplicaţiei, candidaţii îşi dau acordul implicit ca datele lor personale să fie procesate în scopul procedurii de recrutare şi selecţie.

Autoritatea tutelară îşi rezervă dreptul de a intervieva numai candidaţii selectaţi şi de a renunţa la procesul de selecţie oricând pe parcursul derulării procedurii.

Candidaţilor selectaţi pentru interviu li se pot cere documente suplimentare de natură să probeze experienţa lor sau statutul profesional.

Candidaţii participanţi la procesul de selecţie vor trebui să aibă în vedere faptul că, în urma procesului de selecţie, desemnarea membrilor in Consiliul de Supraveghere se face de către Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii, la propunerea acţionarului Ministerul Economiei, Comertului si Turismului.

DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN SITUAŢIA DE CONFLICT DE INTERESE

DECLARATIE PRIVIND STATUTUL DE INDEPENDENT 

DECLARATIE PRIVIND LIPSA ANTECEDENTELOR PENALE

DECLARATIE PRIVIND REVOCAREA DIN FUNCTIA DE ADMINISTRATOR

OFERTA TEHNICA


Editor de Bunuri

#hide the portlet