Editor de Bunuri

Anunt de valorificare a deseurilor provenite din activitatea proprie

C.N. –TRANSELECTRICA S.A.- Sucursala de Transport Craiova, cu sediul în strada Brestei nr.5, oraş Craiova , judeţul Dolj, cod 200581, organizează licitaţie publică deschisă cu strigare , pentru "Valorificarea deseurilor provenite din activitatea proprie" reprezentand deseuri hartie+carton, sticla, metal si/sau plastic.

           Licitaţia va avea loc în data de 19.10.2018, ora 10,00 la sediul Sucursalei, iar in caz de neadjudecare la prima sedinta se vor organiza cea de-a doua sedinta a licitatiei si cea de treia  în datele de 26.10.2018 ora 10,00, respectiv, 02.11.2018, ora 10.00.

Relaţii suplimentare se pot obţine la  telefon 0251/307137, 0251/307132.

La licitaţie pot participa numai persoane juridice.

Pentru participare  la licitaţie solicitanţii vor depune la sediul vânzătorului cel mai târziu cu 24 ore înainte de ora fixată pentru începerea licitaţiei urmatoarelor documentele:

  1. Actul care atestă împuternicirea acordată persoanei care reprezintă ofertantul în şedinţa de licitaţie;
  2. Dovada achitării obligaţiilor fiscale la bugetul general consolidat – certificat in termen de valabilitate la data deschiderii licitatiei
  3. Documentele specifice, pentru persoane juridice (copii):
  • Copii certificatul de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerţului, actele constitutive, codul de inregistrare fiscala;
  • Autorizaţie de mediu în conformitate cu OUG nr. 195/2005 aprobata prin Legea nr. 265/2006   pentru sortimentele de deseuri de mai sus;
  • Certificate de cazier judiciar pentru manageri eliberate de Inspectoratul de poliţie, eliberate cu cel mult 180 zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor;
  • Dovada achitării contravalorii documentelor de participare la licitaţie (10 lei);

Dosarele de inscriere vor fi depuse la sediul ST Craiova din strada Brestei, nr.5. pana la data de 18.10.2018; ora:10.00.

Instrucţiunile pentru ofertanti se pot procura de la sediul Sucursalei ST Craiova, str. Brestei, nr.5, Serviciul Comercial in baza unei cereri scrise si achitarea contravalorii acestora in suma de  10 lei, la casieria unitatii.


Editor de Bunuri

#hide the portlet