Editor de Bunuri

Anunţ de recrutare - SPECIALIST (RESPONSABIL CFP)

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

 

Pentru asigurarea numărului optim de personal în cadrul Unității economică – financiară și administrativă (UEFA) – activitatea Control financiar preventiv (CFP), am demarat selecția pentru ocuparea unui post de:

 

SPECIALIST (RESPONSABIL CFP)

 

Principale responsabilități ale postului:

 • raspunde de exercitarea, prin viza, a controlul financiar preventiv propriu al Companiei, ce consta in verificarea sistematica a operatiunilor care fac obiectul acestuia, din punct de vedere al:
  • respectarii tuturor prevederilor legale care le sunt aplicabile, in vigoare la data efectuarii  operatiunilor (control de legalitate);
  • indeplinirii sub toate aspectele a principiilor si a regulilor procedurale si metodologice care sunt aplicabile categoriilor de operatiuni din care fac parte operatiunile supuse controlului (control de regularitate);
  • incadrarii in limitele si destinatia creditelor bugetare si/sau de angajament, dupa caz (control  bugetar);
 • raspunde de verificarea, din punct de vedere al legalitatii, regularitatii si controlului bugetar a  urmatoarelor operatiuni:
  • angajamentele legale din care rezulta direct sau indirect obligatii de plata;
  • ordonantarea cheltuielilor;
  • concesionarea, inchirierea, transferul, vanzarea si schimbul bunurilor din patrimoniul Companiei;
  • alte cheltuieli supuse vizei de control financiar preventiv;
 • raspunde de efectuarea controlului financiar preventiv prin parcurgerea listei de verificare, specifica operatiunii supuse vizei;
 • raspunde de inscrierea in „Registrul privind operatiunile prezentate la viza de control financiar preventiv" a tuturor documentelor prezentate la viza de control financiar preventiv;
 • raspunde de acordarea vizei de control financiar preventiv, prin semnatura si stampila, in situatia respectarii conditiilor de legalitate, regularitate si incadrare in prevederile programelor anuale si bugetului de venituri si cheltuieli, dupa caz;
 • raspunde de verificarea introducerii facturilor primite de la furnizori in aplicatia informatica privind evidenta financiar-contabila (MIS - Management Informational System), conform manualelor specifice;
 • raspunde de operarea  acordarii vizei CFP in aplicatia informatica MIS conform instructiunilor de utilizare/operare MIS;
 • raspunde de intocmirea, daca este cazul, a refuzului de viza in conformitate cu prevederile legale.

 

Cerințe (cunoștințe, experiență, abilități) ale postului:

 • Studii superioare economice (S / ECTS+M);
 • Experiență de minim 5 ani lucrati in activitati economico–financiare si comerciale din care minimum 3 ani in domeniul financiar-contabil;
 • cunoasterea prevederilor Ordonantei nr. 119 din 31 august 1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • cunoasterea prevederilor Ordinului nr. 923 din 11 iulie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care exercita activitatea de controlul financiar preventiv,  republicat, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • cunoasterea legislatiei privind achizitiile publice;
 • experienta in derularea contractelor de achizitii publice, de produse, lucrări și servicii;
 • cunoasterea Legii contabilitatii si reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE si cu standardele internationale de contabilitate;
 • cunoasterea activitãtilor reprezentative din Sistemul Electroenergetic National - SEN, cu deosebire activitatea de transport si de dispecerizare a energiei electrice constituie un avantaj;
 • cunoaşterea legislaţiei în domeniul energetic şi a reglementărilor Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei – ANRE constituie un avantaj;
 • capacitate de comunicare şi de asumare a responsabilitatii; 
 • claritate in exprimare, capacitatea de a se face inteles in procesul de comunicare;
 • spirit de echipa, capacitate de a lucra cu oamenii, stapanire de sine, sociabilitate.
 • utilizare PC plus aplicatii soft  de specialitate.

 

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 31 mai 2019 un Curriculum Vitae actualizat (format Europass, completat în limba română care prezintă concret evoluția carierei profesionale, performanțele în activitate, precum și datele personale) specificând denumirea postului pentru care candidați, la Direcția resurse umane, în atenția doamnei Ana Dora Costea (pe adresa de email: dora.costea@transelectrica.ro). Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.303.58.42.

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. Vor fi luate în considerare doar CV-urile transmise (prin email) sau depuse (la Registratura Executivului Companiei) până la data menționată și care respectă întocmai cerințele postului referitoare la studii și experiență (informații precizate în prezentul Anunț de recrutare). După analizarea CV-urilor, ulterior perioadei de depunere a acestora, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet