Editor de Bunuri

Anunţ de recrutare - Sef Serviciu tehnic - loc de munca Timisoara

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

 

Pentru asigurarea numărului optim de personal în cadrul Direcției de măsurare OMEPA (DM OMEPA) – Serviciul de exploatare sisteme de măsurare și laborator de metrologie (SESMLM) –Timișoara,  am demarat selecția pentru ocuparea unui post de:

 

ȘEF SERVICIU TEHNIC – loc de muncă Timișoara

 

Principalele responsabilități ale postului:

 • asigura exploatarea si functionarea echipamentelor de masurare a energiei electrice (aflate in administrarea sa) din cadrul Sistemului de telecontorizare pentru piata angro de energie electrica si a echipamentelor si sistemului de monitorizare calitate energie electrica;
 • asigura exploatarea si functionarea sistemelor locale de telecontorizare a energiei electrice din statiile electrice ale Transelectrica aflate in zona sa de activitate;
 • asigura mentenanţa preventivă și corectivă la echipamentele de măsurare individuale si la sistemele de telecontorizare a energiei electrice;
 • asigură parametrizarea echipamentelor de masurare programabile conform instrucţiunilor specifice;
 • asigură efectuarea lunara a schimbului de energie electrica activa pe conturul energetic al Sucursalei de transport din zona sa de activitate;
 • participă la recepţia lucrărilor noi de investiţii şi de mentenanta din zona sa de activitate care privesc Sistemul de telecontorizare pentru piata angro de energie electrica, sistemele locale de telecontorizare si sistemele/echipamentele de masurare a parametrilor de calitate a energiei electrice;
 • intocmeşte si reactualizeaza Registrului de masurare grupurilor de măsură şi a echipamentelor de telecomunicaţii, din zona sa de activitate;
 • intocmeşte şi întreţine evidenţa completa privind verificările metrologice asupra grupurilor de măsură aflate in punctele de schimb de interes public;
 • asigură autorizarea activității de montare DMM din zona sa de activitate;
 • analizează incidentele si avariile din instalatiile administrate si participa la solutionarea acestora
 • aplica reglementarile in vigoare in domeniul masurarii energiei electrice, monitorizarii calitatii energiei electrice, metrologiei (Legislatie primara si secundara, strategii specifice, PO, NTI etc.

 

Cerințe:         

 • studii superioare (S / ECTS + M);
 • experiență: minim 3 ani în activitatea de exploatare, mentenanţă instalaţii de măsurare a energiei electrice şi monitorizare a calităţii energiei electrice sau al sistemelor de comanda-control, protectii si automatizari în cadrul activităţii de transport şi distribuţie a energiei electrice;
 • cunoaşterea activităţilor reprezentative din Sistemul Electroenergetic Naţional, cu deosebire activitatea de transport a energiei electrice şi furnizarea serviciului de sistem;
 • cunoaşterea legislaţiei în domeniul energetic şi a reglementărilor Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE;
 • cunoaşterea legislaţiei Uniunii Europene în domeniul energetic;
 • cunoaşterea legislaţiei în domeniul metrologiei;
 • cunoştinţe certificate privind măsurarea energiei electrice, contoarele de energie electrică şi concentratoarele;
 • cunoştinţe certificate privind echipamentele de mentenanţă utilizate la verificarea contoarelor de energie electrică;
 • cunoştinţe certificate privind analiza calităţii energiei electrice şi echipamentele utilizate în acest scop;
 • cunoştinţe certificate în domeniul metrologiei;
 • cunoştinţe certificate privind domeniul monitorizarii energiei electrice;
 • cunoştinţe în domeniul informaticii de proces;
 • cunoştinţe privind echipamentele de telecomunicaţii utilizate ca suport de transmisie în activitatea de telecontorizare a energiei electrice;
 • cunoştinţe în domeniul gestiunii energiei electrice;
 • utilizare PC plus soft-uri de specialitate;
 • cunoaşterea a cel putin unei limbi de circulaţie internaţională (de preferinţă limba engleză);
 • coordonarea şi supervizarea activităţii pentru obţinerea unei eficienţe maxime în derularea programelor de lucrări;
 • coordonarea şi supervizarea activităţii pentru obţinerea unei eficienţe maxime în eliminarea; operativă a neconformităţilor;
 • aptitudini manageriale deosebite;
 • capacitatea de conducere şi administrare a organizaţiilor ;
 • strategie, rapiditate şi obiectivitate în adoptarea deciziilor;
 • capacitate de planificare şi organizare a unei activităţi, de delegare şi control, de previziune şi de evaluare obiectivă;
 • capacitate de îndrumare profesională;
 • putere de decizie şi asumarea responsabilităţii.
 • autoritate, responsabilitate, calitatea muncii şi preocupare pentru perfecţionarea activităţii;
 • operativitate în rezolvarea problemelor;
 • capacitate de adaptare le reguli şi instrucţiuni;
 • capacitate de comunicare ridicată cu subordonaţii;
 • capacitate de comunicare şi de negociere cu cadre de conducere superioare, cu persoane din interiorul şi din afara Companiei; 
 • capacitatea de a  transmite cu claritate deciziile adoptate;
 • claritate în exprimare, capacitatea de a se face inţeles în procesul de comunicar;
 • capacitate de a lucra in echipa;
 • receptivitate faţă de problemele socio-umane;
 • echilibru emoţional;
 • abilitate în a crea şi menţine o atitudine pozitivă în cadrul entităţii conduse prin realizarea unei atmosfere de lucru benefice;
 • sesizarea, analizarea şi eliminarea potenţialelor conflicte interumane;
 • automotivaţie, autodisciplină şi stabilitate în ceea ce priveste modul de muncă;
 • rezistenţă la stres şi disponibilitatea de a lucra in program prelungit,cand este cazul; 
 • spirit de iniţiativă, loialitate faţă de Companie;
 • permis de  conducere auto, categoria B.

 

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 20 aprilie 2018 un Curriculum Vitae actualizat (format Europass, completat în limba română care prezintă concret evoluția carierei profesionale, performanțele în activitate, precum și datele personale) specificând denumirea postului pentru care candidați la Direcția resurse umane, în atenția doamnei Ana Dora Costea (pe adresa de email: dora.costea@ transelectrica.ro).

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 4 021.303.5842

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. După perioada de depunere a CV-urilor, se va pune la dispoziție, după caz, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet