Editor de Bunuri

Anunţ de recrutare - ȘEF SERVICIU TEHNIC

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

Pentru asigurarea numărului optim de personal în cadrul Unității management active (UMA) – Direcția tehnică, eficiență energetică și tehnologii noi (DTEETN) – Departamentul expertiză și documentații tehnice (DEDT) – Serviciul expertiză sistem (SES), am demarat selecția pentru ocuparea unui post de:

ȘEF SERVICIU TEHNIC

Principale responsabilități ale postului:

 • răspunde de asigurarea unui nivel tehnic ridicat în domeniul exploatării, dezvoltării si funcţionării RET şi a SEN prin implementarea unor soluţii tehnice fiabile şi eficiente;
 • analizează propunerile de revizuire a prescripţiilor, normelor tehnice specifice;
 • verifică documentaţiile tehnice elaborate de terţi, pentru lucrări de mentenanţă / investiţii, în instalaţiile electrice ale Companiei;
 • asigură asistenţă de specialitate pentru mentenanţă / dezvoltare RET;
 • analizează / întocmește propuneri de revizuire / elaborare a prescriptiilor, norme tehnice externe (NTE), dupa caz.

Cerințe (cunoștințe, experiență, abilități) ale postului:

 • Studii superioare (S / ECTS + M) tehnice in domeniul energetic;
 • Experienţă: minim 5 ani lucraţi in activitati tehnice in sectorul energetic si in activitatea de management general, conducere si administrarea organizaţiilor;
 • Cunoaşterea activităţilor reprezentative din Sistemul Electroenergetic/ Energetic National, cu deosebire activitatea de transport a energiei electrice si furnizarea serviciului de sistem;
 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniul energetic şi a reglementărilor Autorităţii Naţionale de Reglementare in domeniul Energiei – ANRE;
 • Cunoaşterea Normelor Tehnice Interne si a Procedurilor specifice activităţii DTEETN;
 • Cunoştinţe comerciale, juridice şi economico – financiare;
 • Utilizare PC plus aplicaţii soft de specialitate, cunoaşterea a cel puţin unei limbi de circulaţie internaţională (de preferinţă limba engleză);
 • Abilităţi de conducere: aptitudini manageriale deosebite, rapiditate si obiectivitate in adoptarea deciziilor; asumarea responsabilităţii, capacitate: de planificare si organizare a unei activitati; de delegare si control;  de previziune si de evaluare obiectiva, capacitate de îndrumare profesională;
 • Abilităţi de comunicare, negociere: capacitate de comunicare ridicată cu subordonaţii; capacitatea de a transmite cu claritate deciziile adoptate, capacitate de comunicare şi de negociere cu cadre/ personal de conducere, cu persoane din interiorul si din afara Companiei, claritate in exprimare, capacitatea  de a se face înţeles in procesul de comunicare;
 • Abilitaţi în relaţiile umane: adaptabilitate si promptitudine pentru rezolvarea unei sarcini de serviciu, capacitatea de a primi, analiza, asimila si optimiza informaţii, percepţie a situaţiilor critice si iniţiativă in eliminarea acestora, orientare spre sarcină şi valoare, rezistenţa la stres, loialitate faţă de Companie, reprezentabilitate.

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 28 iunie 2019 un Curriculum Vitae actualizat (format Europass, completat în limba română care prezintă concret evoluția carierei profesionale, performanțele în activitate, precum și datele personale) specificând denumirea postului pentru care candidați, la Direcția resurse umane, în atenția doamnei Ana Dora Costea (pe adresa de email: dora.costea@transelectrica.ro). Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.303.58.42.

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. Vor fi luate în considerare doar CV-urile transmise (prin email) sau depuse (la Registratura Executivului Companiei) până la data menționată și care respectă întocmai cerințele postului referitoare la studii și experiență (informații precizate în prezentul Anunț de recrutare). După analizarea CV-urilor, ulterior perioadei de depunere a acestora, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet