Editor de Bunuri

Anunț de recrutare - ȘEF SERVICIU NON TEHNIC

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

 

Pentru asigurarea numărului optim de personal în cadrul Unității economică – financiară și administrativă (UEFA) – Departamentul contabilitate – Serviciul contabilitate investiții și mijloace fixe (SCIMF), am demarat selecția pentru ocuparea unui post de:

 

ȘEF SERVICIU NON TEHNIC

 

Principalele responsabilități ale postului:

 • raspunde de organizarea si conducerea contabilitatii financiare aferente activitatii de investitii;
 • raspunde contabilizarea operatiunilor financiare, a imprumuturilor pe termen mediu si lung aferente activitatii de investitii;
 • raspunde de intocmirea declaratiei recapitulative privind livrarile/prestarile intracomunitare VIES 390;
 • raspunde de evidenta si urmarirea cheltuielilor cu investitiile in curs;
 • asigura defalcarea si evidentierea cheltuielilor cu investitiile in curs pe obiective de investitii, centre si statii;
 • raspunde de reevaluarea lunara a soldurilor imprumuturilor si a altor datorii si creante in valuta aferente imobilizarilor in curs de executie, conform prevederilor legale in vigoare;
 • raspunde de inregistrarea in evidenta contabila a chletuielilor financiare aferente imprumuturilor contractate;
 • raspunde de inregistrarea in evidenta contabila a imprumuturilor pe termen mediu si lung, a fondurilor nerambursabile (tarif de racordare si fonduri europene) aferente activitatii de investitii;
 • raporteaza periodic evolutia stadiului proiectelor de investitii din punct de vedere contabil in conformitate cu conditiile contractelor respective (trimestrial, anual si la orice alta data);
 • raspunde de organizarea evidentei contabile, analitica si sintetica a mijloacelor fixe la nivelul executivului Companiei, pe activitati si surse de finantare, conform regimului juridic al acestora;
 • furnizeaza datele necesare pentru intocmirea cash-flow-ului;
 • intocmeste notele explicative la situatiile financiare, corespunzatoare obiectului propriu de activitate referitoare la investitiile in curs, imprumuturi si surse atrase (tarif de racordare, fonduri structurale, donatii, altele)
 • acorda asistentă de specialitate pentru constituirea mijloacelor fixe ca urmare a receptionarii investitiilor;
 • intocmeste note de informare/analize pe proiecte etc. la solicitarea entitatilor organizatorice;
 • participa impreuna cu SCF la organizarea actiunii de inventariere (anuala si ori de cate ori este cazul, conform legislatiei in domeniu) a patrimoniului punand la dispozitia entităţilor organizatorice implicate documentele necesare;
 • raspunde de raportarile periodice privind evolutia din punct de vedere contabil a stadiului realizarii contractelor de credit;
 • raspunde de raportarea periodica a evolutiei stadiului proiectelor din punct de vedere al cheltuielilor de investitii in curs pe proiecte majore si pe contracte diverse;
 • raspunde de inregistrarea in evidenta contabila, conform prevederilor legale in domeniu a rezultatelor inventarierii;
 • furnizeaza date privind intocmirea declaratiei 394 pentru facturile primite si emise aferente proiectelor de investitii;
 • raspunde de efectuarea punctajelor intre Companie si clienti, furnizori si terti pentru specificul activitatii serviciului, stabilind situatia exacta a datoriilor si creantelor reciproce;
 • raspunde de furnizarea informatiilor solicitate de auditorul financiar extern, corespunzatoare activitatii proprii a serviciului.

 

 

Cerințe:         

 • studii superioare de specialitate (S / ECTS + M);
 • experienta: minim 4 ani lucrati in sectorul energetic, in activitati economico–financiare, in organizarea si conducerea domeniului; in evidenta contabila a contractelor de achizitii publice de produse, lucrari si servicii;
 • studii complementare (cursuri/programe de perfectionare si/sau de specializare);
 • cunoasterea legislatiei romanesti in domeniul economic, contabil si fiscal;
 • cunoaşterea activităţilor reprezentative din Sistemul Electroenergetic/ Energetic National, cu deosebire activitatea de transport a energiei electrice si furnizarea serviciului de sistem;
 • cunoaşterea legislaţiei în domeniul energetic şi a reglementărilor Autorităţii Naţionale de Reglementare in domeniul Energiei – ANRE;
 • cunostinte de utilizare PC : Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point), email, software financiar - contabilitate;
 • deprinderi de redactare adrese si rapoarte;
 • disponibilitate de a lucra la program prelungit;
 • Abilităţi de conducere:
 • aptitudini manageriale deosebite, rapiditate si obiectivitate in adoptarea deciziilor; asumarea responsabilităţii, capacitate: de planificare si organizare a unei activitati; de delegare si control; de previziune si de evaluare obiectiva, capacitate de îndrumare profesională;
 • Abilităţi de comunicare, negociere: capacitate de comunicare ridicată cu subordonaţii; capacitatea de a transmite cu claritate deciziile adoptate, capacitate de comunicare şi de negociere cu cadre/ personal de conducere, cu persoane din interiorul si din afara Companiei, claritate in exprimare, capacitatea de a se face înţeles in procesul de comunicare;
 • Abilitaţi în relaţiile umane: adaptabilitate si promptitudine pentru rezolvarea unei sarcini de serviciu, capacitatea de a primi, analiza, asimila si optimiza informaţii, percepţie a situaţiilor critice si iniţiativă in eliminarea acestora, orientare spre sarcină şi valoare, rezistenţa la stres, loialitate faţă de Companie, reprezentabilitate.

 

 

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 28 noiembrie 2018 un Curriculum Vitae actualizat (format Europass, completat în limba română care prezintă concret evoluția carierei profesionale, performanțele în activitate, precum și datele personale) specificând denumirea postului pentru care candidați la Direcția resurse umane, în atenția doamnei Ana Dora Costea (pe adresa de email: dora.costea@ transelectrica.ro).

 

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.303.58.42.

 

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. După perioada de depunere a CV-urilor, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet