Editor de Bunuri

Anunț de recrutare - SEF SERVICIU

   Pentru asigurarea numărului optim de personal, în vederea desfășurării în bune condiții a activității din cadrul Serviciului Calitate,Mediu,Securitate si Sanatate in Munca ,am demarat acțiunea de selecție internă/externă,pentru ocuparea unui post vacant de:

 

"SEF SERVICIU"

 

Responsabilități:

 • Conduce şi coordonează activitatea serviciului CMSSM din ST Bucuresti.
 • Stabileşte atribuţiile şi responsabilităţile personalului direct subordonat;
 • Consiliază angajatorul pentru fundamentarea deciziilor din sucursală în domeniul SSO;
 • Identifica pericolele şi evaluează riscurile pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/ echipamente de muncă şi mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru; 
 • Controlează, la  servicii ,birouri, centre de exploatare si statii electrice respectarea legislaţiei naţionale, a normelor, normativelor şi P.O. specifice S.S.O, calităţii, mediului  şi respectarea tehnologiilor de lucru și informează in scris Directorul ST asupra deficienţelor constatate şi asupra măsurilor propuse pentru remedierea acestora;
 • Urmărește realizarea măsurilor dispuse de către inspectorii teritoriali de muncă, cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor;
 • Propune conducerii, măsuri pentru diminuarea sau eliminarea riscurilor cu potenţial de accidentare sau îmbolnăvire profesională în instalaţiile şi utilajele ST Bucuresti, chiar dacă necesită modificări de scheme sau retrageri din exploatare;
 • În cadrul activităţii de inspecţie, dispune oprirea lucrului în punctele, instalaţiile sau activităţile în care constată existenţa unui pericol de accidentare pentru personalul propriu şi cel delegat;  
 • Participă în comisia de cercetare a accidentelor de muncă care produc incapacitate temporară de muncă;elaborează rapoartele privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii din sucursală in conformitate cu HG 1425/2006 actualizată;
 • Coordonează activitatea de evaluare a nivelului de risc din instalaţiile şi domeniile de activitate al ST Bucuresti în conformitate cu normativele în vigoare. Apelează la institutele  de specialitate;
 • Organizează şi coordonează acţiunea de autorizare anuală a personalului d.p.d.v. al S.S.O. şi MPA(masuri de prim ajutor) . Eliberează taloane de autorizare. Ţine evidenţa acestora, şi le vizează anual.;

 

Cerințe:

1.Studii superioare S/ECTS + M -Facultatea de energetica/ electrotehnica/ electroenergetica/ inginerie electrica (diploma in original si copie) 

2.Curs postuniversitar in domeniul SSM cu o durată de cel puţin 180 ore – diplomă de absolvire – evaluator de risc in securitatea şi sănătatea în muncă

3.Cunostințe de operare PC (WORD, EXCEL, etc);

4.Abilități bune de comunicare și relaționare, capacitatea de a lucra in echipa , echilibru emotional, tact, diplomație și abilități de înțelegere;

5.Abilitati de conducere:capacitate de negociere ridicata,bun organizator, capacitate de sinteza si analiza, rapiditate in luarea deciziilor, capacitatea de organizare a a timpului si prioritatilor.

6.Apt din punct de vedere medical și psihologic,să corespundă condițiilor impuse de normele metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006. Testarea  psihologica are caracter eliminatoriu in cazul rezultatului "inapt" sau "apt condiționat;

7.Să nu îndeplinească condiții de pensionare pentru limită de vârstă.

8.Cunostinte limba engleza (scris si vorbit, nivel mediu);

9.Experienta: minim 10 ani in sistemul energetic

10.Experienta manageriala constituie un avantaj

Informații generale:

Dacă acest post vă interesează și considerați că îndepliniți cerințele de mai sus, pentru a aplica, vă rugăm să transmiteți până la data de 28.11.2018 la Serviciul Resurse Umane din cadrul Sucursalei de Transport București pe adresa de e-mail: marieta.bira@transelectrica.ro., următoarele documente:

 • CV actualizat (tip Europass) care prezintă evolutia carierei profesionale a candidatului;
 • Carte de identitate;
 • Formularul " Aplicație internă pentru ocuparea postului vacant" in format standard (Formular cod TEL 00.12.03);
 • Acte de studii care atestă  studiile/specializările solicitate pentru ocuparea postului –copii;

Concursul se va desfășura sub formă de probă scrisă și interviu, având loc in data de 06.12.2018, ora 1000 la sediul sucursalei din București, Șos. Ștefan cel Mare nr. 1A.

 • După perioada de transmitere a CV-urilor si validarea documentelor depuse, se va pune la dispoziție de către SRU, tematica si bibliografia aferentă, în vederea aplicării metodelor de selecție;
 • Dupa validarea actelor depuse on-line, candidatul se prezinta la SRU pentru completarea formularului „cerere de înscriere" cu actele de studii în original, copie carnet de muncă (pâna la data de 01.01.2011), alte acte care să ateste vechimea în muncă;
 • Metoda de selecție a candidaților: prin notă generală a concursului (pondere 60% lucrare scrisă și 40% interviu);

 

Relații suplimentare se pot obține la Serviciul Resurse Umane, la telefon 0212016230.

 

 Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta numai candidații care îndeplinesc cerințele solicitate. 


Editor de Bunuri

#hide the portlet