Editor de Bunuri

Anunt de recrutare - ȘEF SERVICIU

 

ANUNȚ INTERN / EXTERN – RECRUTARE

Pentru asigurarea numărului optim de personal, în vederea desfășurării în bune condiții a activității din cadrul Serviciului Investitii, am demarat acțiunea de selecție internă/externă,pentru ocuparea unui post vacant de:

"ȘEF SERVICIU"

Responsabilități:

1.Conduce activitatiile serviciului in vederea realizarii obiectului de activitate al acestuia si anume realizarea programului anual de investitii al sucursalei.

2.Organizeaza efectuarea receptiilor in urma lucrarilor de investitii in conformitate cu prevederilor legale

3.Gestioneaza resursele financiare, umane, materiale si informationale aferente domeniului propriu de activitate.

4.Cunoasterea temeinica a documentatiei tehnico-economice si a procesului tehnologic de realizare a lucrarilor de constructii montaj ce fac obiectul lucrarilor de investitii.

5.Cunoasterea reglementarilor in vigoare privind finantarea, proiectarea, executarea, decontarea si controlul lucrarilor de investitii.

6.Întocmeşte listele cu propuneri pentru Programul de investiţii pe baza propunerilor făcute de celelalte compartimente din cadrul Sucursalei.

7.Supune avizării conducerii Sucursalei propunerea de Program de investiţii şi o transmite Direcţiei Investiţii.

8.Difuzează Programul de investiţii, aprobat de conducerea CN Transelectrica SA, compartimentelor interesate din cadrul Sucursalei.

9.Analizează periodic stadiul de realizare a Programului de investiţii.

10.La încheierea lucrărilor organizează efectuarea recepţiilor în conformitate cu prevederile legale.

11.Verifică şi certifică situaţiile de plată întocmite de executanţi.

12.Propune strategia in domeniul propriu de activitatea si aplica strategia aprobata.

 

Cerințe:

1.Studii S/ECTS + M tehnice;

2.Utilizare PC;

3. Cunostinte tehnice si teoretice la nivel ridicat referitoare la sistemul energetic;

4. Cunoasterea legislatiei aplicabile in domeniul energiei;

5. Cunoasterea cel putin a unei limbi de circulatie internationala (de preferat lb. engleza);

6. Abilități bune de comunicare și relaționare, capacitatea de a lucra in echipa, echilibru emotional, tact, diplomație și abilități de înțelegere;

7. Aptitudini manageriale, bun organizator, capacitate de sinteza si analiza, rapiditate in luarea deciziilor, capacitatea de organizare a activitatii, de delegare si control, rezistenta la stres si disponibilitatea de a lucra peste programul normal de lucru;

8. Apt din punct de vedere medical și psihologic, să corespundă condițiilor impuse de normele metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006. Testarea  psihologica are caracter eliminatoriu in cazul rezultatului "inapt" sau "apt condiționat;

9.Să nu îndeplinească condiții de pensionare pentru limită de vârstă;

10.Experienta: minim 10 ani in sistemul energetic;

 

Informații generale:

Dacă acest post vă interesează și considerați că îndepliniți cerințele de mai sus, pentru a aplica, vă rugăm să transmiteți până la data de 12.10.2018 la Serviciul Resurse Umane din cadrul Sucursalei de Transport București pe adresa de e-mail: marieta.bira@transelectrica.ro., următoarele documente:

  • CV actualizat (tip Europass) care prezintă evolutia carierei profesionale a candidatului;
  • Carte de identitate;
  • Formularul " Aplicație internă pentru ocuparea postului vacant" in format standard (Formular cod TEL 00.12.03);
  • Acte de studii care atestă  studiile/specializările solicitate pentru ocuparea postului –copii;

Concursul se va desfășura sub formă de probă scrisă și interviu, având loc in data de 17.10.2018, ora 1000 la sediul sucursalei din București, Șos. Ștefan cel Mare nr. 1A.

  • După perioada de transmitere a CV-urilor si validarea documentelor depuse, se va pune la dispoziție de către SRU, tematica si bibliografia aferentă, în vederea aplicării metodelor de selecție;
  • Dupa validarea actelor depuse on-line, candidatul se prezinta la SRU pentru completarea formularului „cerere de înscriere" cu actele de studii în original, copie carnet de muncă (pâna la data de 01.01.2011), alte acte care să ateste vechimea în muncă;
  • Metoda de selecție a candidaților: prin notă generală a concursului (pondere 60% lucrare scrisă și 40% interviu);

Relații suplimentare se pot obține la Serviciul Resurse Umane, la telefon 0212016230.

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta numai candidații care îndeplinesc cerințele solicitate. 


Editor de Bunuri

#hide the portlet