Editor de Bunuri

Anunt de recrutare SEF CTSI

Pentru asigurarea numărului optim de personal, în vederea desfășurării în bune condiții a activității din cadrul Centrului de Telecomandă și Supraveghere Instalații, am demarat acțiunea de selecție internă/externă, pentru ocuparea unui post vacant de:

 

"SEF CTSI"

 

Responsabilități:

 • răspunde de organizarea activității centrului, prin actul de conducere, urmărind funcționarea reţelei de transport al energiei electrice
 • analiza alarmelor pentru identificarea evenimentelor (defecte, incidente etc), prioritizarea şi clasificarea acestora;
 • exploatarea tuturor instalațiilor implementate cadrul Centrului de Telecomandă și Supraveghere Instalații în condiții de siguranță și executarea manevrelor planificate, curente, preventive si de lichidare a avariilor, sub coordonarea treptelor de dispecer cu autoritate de decizie fără incidente datorate erorilor umane.
 • anunţarea evenimentelor  către personalul respondent corespunzător;
 • comunicarea operativă  la DEC, DET, DED, DEDL cu privire la orice fel de alarme care pot afecta funcționarea Sistemului Electroenergetic Naţional;
 • aprobă FME întocmite de şeful de tură CTSI;
 • supervizează activitatea echipei centrului, asigurând asistență pentru rezolvarea problemelor apărute;
 • întocmește rapoarte de activitate  şi informări, periodic şi la solicitarea conducerii administrative sau operaţionale;
 • întocmeşte/vizează (după caz) Proceduri Operaţionale pentru activitatea centrului, precum și  ITI privind lichidarea avariilor  la nivelul fiecărei stații implementate în CTSI. Întocmește, coordonează și avizează întocmirea documentelor ce vizează activitatea CTSI și care și-au pierdut valabilitatea datorită unor modificări sau actualizări (ITI, PO, etc);
 • face propuneri pentru planurile anuale şi de perspectivă pe linia securităţii muncii;
 • răspunde pentru respectarea și aplicarea prevederilor normelor specifice de securitate a muncii pentru instalații electrice  în exploatare şi a instrucțiunilor proprii de securitate și sănătate în muncă de către personalul din subordine
 • asigură suportul tematic şi bibliografic pentru instruirea profesională a personalului din subordine; efectuează instruiri în staţiile alocate CTSI;

 

Cerințe:

 1. Studii superioare S/ECTS +M in domeniul: energetică/ electrotehnic/ electroenergetică/ inginerie electrică
 2. Cunostințe de operare PC (WORD, EXCEL, etc);
 3. Abilități bune de comunicare și relaționare, capacitatea de a lucra in echipa , echilibru emotional, tact, diplomație și abilități de înțelegere;
 4. Abilitati de conducere: capacitate de negociere ridicata, bun organizator, capacitate de sinteză și analiză, rapiditate în luarea deciziilor, capacitatea de organizare a timpului și priorităților.
 5. Apt din punct de vedere medical și psihologic pentru activitatea operativă, să corespundă condițiilor impuse de normele metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006. Testarea psihologica are caracter eliminatoriu în cazul rezultatului "inapt" sau "apt condiționat;
 6. Să nu îndeplinească condiții de pensionare pentru limită de vârstă.
 7. Cunostinte limba engleza (scris și vorbit, nivel mediu);
 8. Experienta: minim 10 ani in sistemul energetic și activități de exploatare
 9. Experienta managerială constituie un avantaj

Informații generale:

Dacă acest post vă interesează și considerați că îndepliniți cerințele de mai sus, pentru a aplica, vă rugăm să transmiteți până la data de 14.09.2018 la Serviciul Resurse Umane din cadrul Sucursalei de Transport București pe adresa de e-mail: marieta.bira@transelectrica.ro., următoarele documente:

 • CV actualizat (tip Europass) care prezintă evolutia carierei profesionale a candidatului;
 • Carte de identitate;
 • Formularul " Aplicație internă pentru ocuparea postului vacant" in format standard (Formular cod TEL 00.12.03);
 • Acte de studii care atestă  studiile/specializările solicitate pentru ocuparea postului –copii;

Concursul se va desfășura sub formă de probă scrisă și interviu, având loc in data de 20.09.2018, ora 1000 la sediul sucursalei din București, Șos. Ștefan cel Mare nr. 1A.

 • După perioada de transmitere a CV-urilor si validarea documentelor depuse, se va pune la dispoziție de către SRU, tematica si bibliografia aferentă, în vederea aplicării metodelor de selecție;
 • Dupa validarea actelor depuse on-line, candidatul se prezinta la SRU pentru completarea formularului „cerere de înscriere" cu actele de studii în original, copie carnet de muncă (pâna la data de 01.01.2011), alte acte care să ateste vechimea în muncă;
 • Metoda de selecție a candidaților: prin notă generală a concursului (pondere 60% lucrare scrisă și 40% interviu);

Relații suplimentare se pot obține la Serviciul Resurse Umane, la telefon 0212016230.

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta numai candidații care îndeplinesc cerințele solicitate. 


Editor de Bunuri

#hide the portlet