Editor de Bunuri

Anunţ de recrutare - RESPONSABIL DE PROIECT, Stația Peștiș

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport si asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea, reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

Pentru asigurarea continuităţii activităţii şi a numărului optim de personal din cadrul Serviciului Investiţii din cadrul S.T.Timişoara, se demarează acţiunea de selecţie externă pentru ocuparea unui post vacant de:

 

"RESPONSABIL DE PROIECT"

 

Sarcini şi responsabilităţi:

 • urmăreşte derularea contractelor aferente proiectelor de investiţii pentru dezvoltarea, retehnologizarea, modernizarea instalaţiilor energetice din cadrul sucursalei;
 • urmăreşte obţinerea avizelor şi autorizaţiilor de construire necesare lucrărilor de investiţii;
 • participă la avizarea documentaţiilor tehnico-economice aferente lucrărilor de  investiţii;
 • urmăreşte execuţia lucrărilor contractate, respectarea graficelor de derulare şi a prevederilor proiectelor şi normativelor în vigoare;
 • urmăreşte realizarea remedierilor cuprinse în procesele verbale de recepţie;
 • verifică situaţiile de lucrări executate de terţi şi prezentate pentru decontare faţă de documentaţia de execuţie;
 • organizează recepţia la terminarea  lucrărilor, a punerii în funcţiune şi finală.

 

Cerinţe:

 • Nivel studii : "S/ECTS+M/ECTS" în domeniul energetic / electroenergetic / electrotehnic;
 • Experienţă : constituie avantaj experienţă în managementul proiectelor;
 • Cunoaşterea legislaţiei specifice din domeniul energetic, a prescripţiilor energetice, instrucţiunilor tehnice şi a reglementărilor ANRE în domeniul energetic;
 • Cunoaşterea activităţilor reprezentative din cadrul SEN; Cunoştinţe tehnice specifice postului;
 • Atitudine corectă şi principială în relaţiile de serviciu; capacitate de lucru în echipă, implicare în problemele colectivului, obiectivitate şi corectitudine;
 • Transparenţă şi claritate în transmiterea informaţiilor, disponibilite de cooperare, capacitate de evitare a stărilor conflictuale, respectarea relaţiilor ierarhice, eficacitate în reprezentarea sucursalei în relaţiile cu terţii;
 • Receptivitate, dorinţă de autodepăşire, răspuns prompt la solicitări, disponibilitate pentru preluarea unor sarcini suplimentare specifice postului, de a lucra peste programul normal de lucru, rezistenţă la stres, la efort intelectual prelungit, disciplină în muncă, adaptabilitate la situaţii neprevăzute, ataşament faţă de Companie; capacitate de adaptare la reguli şi instrucţiuni;
 • Apt din punct de vedere medical şi psihologic în conformitate cu prevederile Legii nr.319/2006 în vigoare;
 • Să nu îndeplinească condiţii de pensionare  pentru limită de vârstă;

 

 • Constituie avantaj:     - permis de conducere categoria B

                                             - cunoştinţe de limba engleză tehnică

- autorizații/atestări ANRE

 

Informaţii legate de modul de depunere al documentelor necesare:

Dacă acest post vă interesează şi consideraţi că îndepliniţi toate cerinţele menţionate mai sus, pentru a aplica, vă rugăm să trimiteți până la data de 13.03.2019 un CV specificând denumirea postului  pentru care candidați, în atenția Serviciul Resurse Umane - S.T.Timişoara, prin email pe adresa: dana.pojoga@transelectrica.ro sau fax: 0256.219.963.

Relaţii suplimentare se pot obţine la : S.R.U - telefon 0256 265 111.

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta numai candidații care îndeplinesc cerinţele solicitate. După perioada de depunere a CV-urilor şi validarea documentelor depuse, se va pune la dispoziție, după caz, tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet