Editor de Bunuri

Anunt de recrutare- REFERENT PRINCIPAL SPECIALIST

  Pentru asigurarea numărului optim de personal, în cadrul Sucursalei de Transport Bucuresti in vederea desfasurarii activitatii in cadrul Serviciul Calitate,Mediu,Securitate si Sanatate in Munca  am demarat acțiunea de selecție externa, pentru ocuparea unui post vacant de:

,,REFERENT  PRINCIPAL SPECIALIST"

Responsabilități:

 • Urmareste realizarea la subunitati a masurilor, prin notele de control ale TRANSELECTRICA, Inspectia Muncii, Inpectoratele Teritoriale de Munca, notele de control interne si  prin hotararile CSSM din sucursala.
 • Colaboreaza la intocmirea raportările solicitate de: Conducerea Sucursalei, TRANSELECTRICA, Inspectia Muncii, Institutul National de Statistica, Inspectoratele Teritoriale de Munca.
 • Transmite la subunitati normele, normativele, circularele, hotararile de la TRANSELECTRICA si materialele de propaganda pe linie de securitate si sanatate a muncii.
 • Centralizeaza propunerile de la subunităţi pentru intocmirea programului anual de masuri de securitate si sanatate in munca al sucursalei si participa la intocmirea acestuia..
 • Verifica asigurarea cu echipament de protectie si de lucru a personalului S.T. Bucuresti.
 • Colaborează şi urmăreşte obţinerea autorizaţiei de funcţionare/ certificatului constatator privitor la securitatea si sanatatea in munca pentru instalatiile si sediile Sucursalei. 
 • Propune pentru casare mijloace fixe şi obiecte de inventar.
 • Colaboreaza la actualizarea anuală a autorizării personalului de servire operativa si admiteri, control, receptie lucrari in instalatii, privind programarea si desfasurarea examinarii medicale, examinarii psihologice, examinare cunostinte profesionale si a deprinderilor practice, examinare norme de securitate si sanatate in munca si acordarea primului-ajutor.
 • Colaboreaza la intocmirea documentelor legate de autorizarea anuala a personalului : talon de autorizare, fise de examinare pentru autorizare, procese verbale de examinare, registru personal autorizat. 
 • Colaboreaza la intocmirea caietelor de sarcini/specificatii tehnice pentru achizitii  de servicii si lucrari solicitate de Serv. CSSM, pentru imbunatatirea starii de securitate a instalatiilor. 
 • Colaboreaza la intocmirea Conventiilor de Lucrari si  a procedurilor operationale privind securitatea si sanatatea in munca.
 • Actualizează anual deciziile pe linie de securitate a muncii ( emitenţi – admitenţi, personal care aproba foi de manevra, personal nominalizat control, CSSM etc.).
 • Achizitioneza si tine evidenta documentelor de certificare a cerintelor esentiale de securitate pentru echipamentele si mijloacele de protectie a muncii achizitionate.
 • Urmareste rezolvarea ,in termenul stabilit a actiunilor corective si/sau preventive dispuse in urma controalelor, analizelor de incidente, auditurilor interne si externe, analizelor de management si inspectiilor institutiilor abilitate in domeniul protectiei mediului si gospodaririi apelor.
 • Actualizeaza permanent deciziile cu nominalizarea responsabililor cu gestionarea deseurilor din entitatile sucursalei.
 • Intocmeste lista normelor/activitatilor cu risc de mediu din cadrul sucursalei.
 • Elaboreaza, verifica, completeaza si actualizeaza evidenta cerintelor legale si a altor cerinte referitoare la protectia mediului aplicabile la nivelul sucursalei si a entitatilor acesteia.
 • Elaboreaza si actualizeaza„Evidenta gestiunii substantelor periculoase si „Lista substantelor periculoase" la nivelul sucursalei.
 • Elaboreaza „Programul anual de control" privind  protectia mediului.
 • Elaboreaza „Programul anual de instruire" privind protectia mediului.
 • Indeplineste sarcini in domeniul Managementului Calitatii.
 • Utilizeaza calculatorul din dotare pentru tehnoredactarea documentelor serviciului CMSSM                 

(proceduri operationale, decizii, raportari conventii de lucrari, referate, repartitii, adrese etc.).

 • Asigura formularistica necesara desfasurarii activitatii de securitate si sanatate a muncii la subunitatile sucursalei. 

Cerințe:

CUNOȘTINȚE, EXPERIENȚĂ, ABILITĂȚI:

1.Studii superioare tehnice sau economice

2.Constituie un avantaj experienta in sistemul energetic

3.Cunostințe de operare PC  (WORD, EXCEL,Power Point)

4.Abilități bune de comunicare și relaționare, capacitatea de a lucra in echipa , echilibru emotional, tact, diplomație și abilități de înțelegere;

5.Apt din punct de vedere medical și psihologic pentru activitatea operativă, să corespundă    condițiilor impuse de normele metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006. Testarea  psihologica are caracter eliminatoriu in cazul rezultatului "inapt" sau "apt condiționat;

6.Cunostinte limba engleza (scris si vorbit, nivel mediu);

Informații generale:

Dacă acest post vă interesează și considerați că îndepliniți cerințele de mai sus, pentru a aplica, vă rugăm să transmiteți până la data de 26.11.2018 la Serviciul Resurse Umane din cadrul Sucursalei de Transport București pe adresa de e-mail: marieta.bira@transelectrica.ro., următoarele documente:

 • CV actualizat (tip Europass) care prezintă evolutia carierei profesionale a candidatului;
 • Carte de identitate;
 • Acte de studii care atestă  studiile/specializările solicitate pentru ocuparea postului –copii;

Concursul se va desfășura sub formă de interviu, având loc in data de 04.12.2018, ora 1000 la sediul sucursalei din București, Șos. Ștefan cel Mare nr. 1A.

 • După perioada de transmitere a CV-urilor si validarea documentelor depuse, se va pune la dispoziție de către SRU, tematica si bibliografia aferentă, în vederea aplicării metodelor de selecție;
 • Dupa validarea actelor depuse on-line, candidatul se prezinta la SRU pentru completarea formularului „cerere de înscriere" cu actele de studii în original, copie carnet de muncă (pâna la data de 01.01.2011), alte acte care să ateste vechimea în muncă;
 • Metoda de selecție a candidaților: prin notă generală a concursului (pondere 60% proba scrisa si 40%  interviu );

 

Relații suplimentare se pot obține la Serviciul Resurse Umane, la telefon 0212016230.

 

 Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta numai candidații care îndeplinesc cerințele solicitate. 


Editor de Bunuri

#hide the portlet