Editor de Bunuri

Anunt de recrutare pentru postul de Inginer/Subinginer principal

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

 

Pentru asigurarea numarului optim de personal, in vederea desfasurarii in bune conditii a activitatii din cadrul CE Sibiu -  Formatia Admiteri Receptii Lucrari, am demarat actiunea de selectie externa, pentru ocuparea unui post vacant de:

 "INGINER/SUBINGINER, PRINCIPAL"

Principalele responsabilități:

·                Urmarire si coordonare lucrari de mentenanta minora / majora pentru LEA aflate in gestiunea CE Sibiu

·                Participare la receptia lucrarilor de mentenanta si reparatii pe LEA gestionate de CE Sibiu. Raspunde de buna functionare a LEA; tine evidenta punctelor slabe si raspunde de modul de remediere a acestora.

Cerinte:

  • Studii superioare, nivel: S/ECTS+M/ECTS/SSD, profil tehnic,
  • Experienta minim 3 ani in exploatarea si / sau intretinerea liniilor electrice de inalta tensiune,
  • Cunoasterea legislatiei specifice in domeniul energetic, a prescriptiilor energetice, a instructiunilor si reglementarilor tehnice,
  • Cunostinte bune de operare si utilizare PC,
  • Disponibilitate pentru program prelungit, cand situatia o impune
  • Stare de sanatate foarte buna, sa corespunda conditiilor impuse de normele metodologice de aplicare a Legii nr.319/2006.

 

Persoanele interesate, vor transmite pana pe data de 23.02.2018 la Serviciul Resurse Umane – ST Sibiu  (pe adresa de email: Daniela.Chiuia@transelectrica.ro sau tel/fax: 0269-207120 / 0269-207101) urmatoarele documente:

-          Formularul Cerere înscriere;

-          Formularul Declaratie pe proprie raspundere care atesta lipsa incompatibilitatilor prevazute de  CCM aplicabil, precum si de legislatia in vigoare,

-          CV actualizat (tip Europass)  care prezintă evoluția carierei profesionale a candidatului, educația și formarea (studiile), precum și informațiile personale;

-          Carte de identitate / buletin de identitate – în copie;

-          Actele / Diplomele care atesta studiile / specializarile cerute pentru ocuparea postului – original si copie

-          Carnet de muncă  completat și închis la data 01.01.2011 (după caz) – original si copie si / sau adeverinta din care reiese experienta solicitata;

-          Adeverință medicală eliberată de medicul de familie, din care să rezulte dacă, candidatul este apt din punct de vedere al sănătății pentru a-și desfășura activitatea pe postul vacant pentru care s-a înscris- original.

 

Selectia se va desfasura sub forma de proba scrisa si interviu in data de 02.03.2018, ora 09 00, la sediul ST Sibiu, Bld. Corneliu Coposu, nr. 3.

Tematica de concurs si bibliografia aferenta, se pot obtine de la Serviciul Resurse Umane – ST Sibiu.

Ne rezervam dreptul de a selecționa și de a contacta candidații in vederea participarii la urmatoarele etape de selectie.

Nu se asigura locuinta.

Relații suplimentare se pot obține la: telefon 0269/207120  sau interior 3119 (Chiuia Daniela).

 


Editor de Bunuri

#hide the portlet