Editor de Bunuri

Anunț de recrutare - MEDIC (MEDIC SPECIALIST/PRIMAR MEDICINA MUNCII)

Pentru asigurarea numărului optim de personal, în vederea desfășurării în bune condiții a activității de Medicina Muncii (Supravegherea sanatatii lucratorilor din ST Bucuresti) la Serviciul Calitate,Mediu,Securitate si Sanatate in Munca am demarat acțiunea de selecție externă,pentru ocuparea unui post vacant de:

 

"MEDIC (MEDIC SPECIALIST/PRIMAR MEDICINA MUNCII)"

pe perioada nedeterminata, cu program normal (8ore)  sau part time (6/4ore)

 

Responsabilități:

 1. Asigura supravegherea starii de sanatate a tuturor angajatilor sucursalei, in relatie cu determinantii profesionali (factori fizici, chimici, biologici) specifici postului / locului de munca .
 2. Asigura monitorizarea conditiilor de munca, in relaţiea cu starea de sanatate a salariatilor, in vederea recomandarii masurilor profilactice .
 3. Participa la intocmirea programului anual de masuri  de securitate şi sanatate în munca, pentru masurile igienico-sanitare.
 4. In cadrul comisiei de autorizare / reautorizare anuală din punct de vedere  al securitatii si sanatatii in munca a personalului de servire operativa si personalului admiteri, control, receptie lucrari, efectueaza examinarea medicala, analizeaza rezultatele acestor examinari si propune acordarea avizului medical final;pentru avizele medicale provizorii, urmareste in permanenţa evolutia starii de sanatate pana la propunerea acordarii sau neacordarii avizului medical final .
 5. Organizeaza examenul medical la angajarea in munca, examenul medical de adaptare, controlul medical periodic şi examenul medical la reluarea muncii.
 6. Participa  cu  echipele specializate, la evaluarea  riscurilor  pentru securitatea si sanatatea in munca, la locurile de munca din cadrul sucursalei .
 7. Intocmeşte şi păstrează toate evidentele medicale privind examenele medicale  ale personalului S.T. Bucuresti.
 8. Participa la analiza şi la intocmirea dosarelor privind accidentele de muncă, si a incidentelor produse prin eroare umana .
 9. Elaboreaza documente privind starea de sanatate a personalului pentru CSSM  si participa in calitate de membru la şedintele CSSM-S. T. Bucuresti .
 10. Elaboreaza proceduri operationale, caiete de sarcini în domeniul propriu de activitate .
 11. Stabileste necesarul de medicamente  pentru centrele de exploatare, statiile electrice  si cabinetul medical al sucursalei.
 12. Intocmeşte si transmite la subunitati, instrucţiunile de administrare a medicamentelor.

13.Aplicarea Legii 319/2006 actualizata si a HG 355/2007 modificata si completata de HG 1169/2011

      14.Aplicarea PO cod TEL 00.28 privind Organizarea si desfasurarea activitatii medicale in

      CNTEE TRANSELECTRICA SA in vigoare

Cerințe:

1.Studii superioare S – in domeniul medical - Facultatea de Medicina

2.Experienta: minim 3 ani experienta in activitatea medicala

   Specialitate MEDICINA MUNCII( Grad profesional: specialist/primar);

3.Abilități bune de comunicare și relaționare, capacitatea de a lucra in echipa , echilibru emotional, tact, diplomație și abilități de înțelegere;

4.Apt din punct de vedere medical și psihologic.Testarea  psihologica are caracter eliminatoriu in cazul rezultatului "inapt" sau "apt condiționat;

5.Să nu îndeplinească condiții de pensionare pentru limită de vârstă.

6.Cunostinte: operarea PC cunostiinte si abilitati pentru utilizarea la nivel mediu a PC (MS Office, Excel, etc.);

Informații generale:

Dacă acest post vă interesează și considerați că îndepliniți cerințele de mai sus, pentru a aplica, vă rugăm să transmiteți până la data de 29.11.2018 la Serviciul Resurse Umane din cadrul Sucursalei de Transport București pe adresa de e-mail: marieta.bira@transelectrica.ro., următoarele documente:

·       CV actualizat (tip Europass) care prezintă evolutia carierei profesionale a candidatului;

·       Carte de identitate;

·       Acte de studii care atestă  studiile/specializările solicitate pentru ocuparea postului –copii;

 • Formularul " Aplicație internă pentru ocuparea postului vacant" in format standard (Formular cod TEL 00.12.03);

Concursul se va desfășura sub formă de proba scrisa si interviu, având loc in data de 12.12.2018, ora 1000 la sediul sucursalei din București, Șos. Ștefan cel Mare nr. 1A.

·       După perioada de transmitere a CV-urilor si validarea documentelor depuse, se va pune la dispoziție de către SRU, tematica si bibliografia aferentă, în vederea aplicării metodelor de selecție;

·       Dupa validarea actelor depuse on-line, candidatul se prezinta la SRU pentru completarea formularului „cerere de înscriere" cu actele de studii în original, copie carnet de muncă (pâna la data de 01.01.2011), alte acte care să ateste vechimea în muncă;

·       Metoda de selecție a candidaților: prin notă generală a concursului (pondere 60%  proba scrisa si 40% interviu );

 

Relații suplimentare se pot obține la Serviciul Resurse Umane, la telefon 0212016230.

 

 Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta numai candidații care îndeplinesc cerințele solicitate. 


Editor de Bunuri

#hide the portlet