Editor de Bunuri

Anunţ de recrutare Manager - OMEPA (DM OMEPA)

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

Pentru asigurarea numărului optim de personal în cadrul Direcției de măsurare OMEPA (DM OMEPA) – Departamentul tehnic, am demarat selecția pentru ocuparea unui post de:

 

MANAGER 

 

Principalele responsabilități ale postului:

 • coordonarea activitatii specifice de mentenanta (preventiva si corectiva) din SESMLM, pentru toate activele specifice activitatii de masurare, activitatii de monitorizare a parametrilor de calitate ai energiei electrice, exploatare sisteme locale de contorizare;
 • asigurarea serviciilor de mentenanta pentru toate sistemele de contorizare locale din RET prin personal propriu OMEPA si personal specializat tert;
 • coordonarea activitatii specifice domeniului metrologiei legale (reautorizare si functionare Laborator de metrologie, elaborare si revizie proceduri specifice activitatii de metrologie legala, activitatea de montator contoare etc);
 • coordonarea actiunii de monitorizare si evaluare indeplinire indicatori de performanta specifici la nivelul DM OMEPA (obiective SMI, management risc, planuri de mentenanta-investitii-studii si cercetari);
 • conducerea actiunii de planificare activitati zilnice (programe zilnice de lucrari si activitati subentităţi DM OMEPA, programe  specifice trimestriale si anuale);
 • coordonarea si conducerea proiectelor de mentenanta sisteme de contorizare locala si monitorizare calitate energie electrica;
 • coordonarea activitatii de aplicare strategie, politica Companie in domeniul masurarii si monitorizarii energie electrica, laboratoare de metrologie legala;
 • coordonarea elaborării punctelor de vedere tehnice în CTA/CTES privind activitatile tehnice desfasurate in cadrul DM OMEPA;
 • furnizarea datelor specifice parametrilor de calitate a energiei electrice pentru participantii la piata de energie electrica, UNO DEN, entităţile organizatorice din cadrul executivului Companiei si Sucursalele de Transport.

 

Cerințe:           

 • studii superioare tehnice de specialitate (energetica, automatizari, electronica, electrotehnica);
 • studii complementare (cursuri/programe de perfectionare profesionala si/sau de specializare profesionala): cursuri specifice in domeniul masurarii si metrologiei sau, informaticii de proces, pietei de energie electrica sau, gestiunea energiei electrice, sau privind echipamentele de telecomunicatii;
 • experiență:
 • minim 6 ani lucrati în activitati specifice domeniului energetic, in activitatea de exploatare SEN si/sau conducere prin dispecer sau activitatea de telecomunicatii;
 • minim 3 ani in activitatea de management mediu, conducere si administrarea organizatiilor (sef serviciu, sef birou, sef atelier, director proiect);
 • cunoaşterea activităţilor reprezentative din Sistemul Electroenergetic Naţional, cu deosebire activitatea de transport a energiei electrice şi furnizarea serviciului de sistem;
 • cunoaşterea legislaţiei în domeniul energetic şi a reglementărilor Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE;
 • cunoasterea principalelor elemente ale strategiei nationale a sectorului energiei electrice;
 • cunoaşterea legislaţiei Uniunii Europene în domeniul energetic;
 • cunoaşterea legislaţiei în domeniul metrologiei;
 • cunoştinţe privind măsurarea energiei electrice, contoarele de energie electrică şi concentratoarele;
 • cunoştinţe privind echipamentele de mentenanţă utilizate la verificarea contoarelor de energie electrică;
 • cunoştinţe privind analiza calităţii energiei electrice şi echipamentele utilizate în acest scop;
 • cunoştinţe în domeniul metrologiei;
 • cunoştinţe privind domeniul monitorizarii energiei electrice;
 • cunoştinţe în domeniul informaticii de proces;
 • cunoştinţe privind echipamentele de telecomunicaţii utilizate ca suport de transmisie în activitatea de telecontorizare a energiei electrice;
 • cunoştinţe în domeniul gestiunii energiei electrice;
 • utilizare PC plus soft-uri de specialitate;
 • cunoaşterea a cel putin unei limbi de circulaţie internaţională (de preferinţă limba engleză);

·         coordonarea şi supervizarea activităţii pentru obţinerea unei eficienţe maxime în derularea programelor de lucrări;

·         coordonarea şi supervizarea activităţii pentru obţinerea unei eficienţe maxime în eliminarea operativă a neconformităţilor;

 • aptitudini manageriale deosebite;
 • capacitatea de conducere şi administrare a organizaţiilor;
 • strategie, rapiditate şi obiectivitate în adoptarea deciziilor;
 • capacitate de planificare şi organizare a unei activităţi, de delegare şi control, de previziune şi de evaluare obiectivă;
 • capacitate de îndrumare profesională;
 • putere de decizie şi asumarea responsabilităţii;
 • autoritate, calitatea muncii şi preocupare pentru perfecţionarea activităţii;
 • operativitate în rezolvarea problemelor;
 • capacitate de adaptare la reguli şi instrucţiuni;
 • capacitate de comunicare ridicată cu subordonaţii; sesizarea, analizarea şi eliminarea potenţialelor conflicte interumane;
 • capacitate de comunicare şi de negociere cu cadre de conducere superioare, cu persoane din interiorul şi din afara Companiei; 
 • capacitatea de a transmite cu claritate deciziile adoptate;
 • claritate în exprimare, capacitatea de a se face inţeles în procesul de comunicare;
 • capacitate de a lucra in echipa;
 • receptivitate faţă de problemele socio-umane;
 • echilibru emoţional;
 • abilitate în a crea şi menţine o atitudine pozitivă în cadrul entităţii conduse prin realizarea unei atmosfere de lucru benefice;
 • automotivaţie, autodisciplină şi stabilitate în ceea ce priveste modul de muncă;
 • rezistenţă la stres şi disponibilitatea de a lucra in program prelungit, cand este cazul; 
 • spirit de iniţiativă, loialitate faţă de Companie;
 • carnet conducere auto categoria B.

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 22 ianuarie 2018 un CV specificând denumirea postului pentru care candidați la Direcția resurse umane, în atenția doamnei Ana Dora Costea (pe adresa de email: dora.costea@ transelectrica.ro).

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.303.58.42.

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. După perioada de depunere a CV-urilor, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet