Editor de Bunuri

Anunț de recrutare Instructor Securitatea Muncii

     Pentru asigurarea numărului optim de personal, în vederea desfășurării în bune condiții a activității din cadrul Serviciului Calitate, Mediu, Securitate si Sanatate in Munca, al Sucursalei de Transport Bucuresti, am demarat acțiunea de selecție externă, pentru ocuparea unui post vacant de:

 

"INSTRUCTOR SECURITATEA MUNCII"

Responsabilități:

 • Cunoaste si aplica politica Companiei in domeniul calitatii, mediului, securitatii si sanatatii in munca, precum si legislatia nationala privind securitatea si sanatatea in munca, procedurile si instructiunile TRANSELECTRICA, pentru toate elementele sistemului de munca: executant, sarcina de munca, mijloace de productie si mediul de munca.
 • Asigura efectuarea instructajului introductiv general pentru personalul nou angajat, personalul

transferat, personalul detasat, elevi si studenti practicanti, persoane aflate in perioada de proba in vederea promovarii, personal delegat care viziteaza instalatiile Sucursalei.

 • Asigura efectuarea instruirii periodice comasate semestriale privind securitatea muncii si acordare a primului-ajutor in caz de accidentare pentru personalul operativ, personalul admiteri, control, receptie lucrari statii si LEA.
 • Intocmeste programul anual de instruire si propune spre aprobare tematica de instruire privind

securitatea si sanatatea in munca si acordare a primului-ajutor in caz de accidentare pentru intregul personal al Sucursalei.

 • Participa impreuna cu echipele specializate la evaluarea riscurilor pentru securitatea si sanatatea in munca la locurile de munca din cadrul Sucursalei.
 • Asigura realizarea masurilor rezultate din evaluarea  riscurilor pentru securitatea si sanatatea in munca la locurile de munca din cadrul Sucursalei.
 • Propune lucrari/studii pentru eliminarea/diminuarea riscurilor pentru securitatea si sanatatea in munca la locurile de munca din cadrul Sucursalei.             
 • Participa la controalele/auditurile interne desfasurate in instalatiile Sucursalei privind respectarea

normelor de securitate si sanatate in munca, de catre personalul propriu si personalul delegat care  efectueaza lucrari/servicii in instalatiile  Sucursalei.

 • Identifica abaterile de la normele de securitate si sanatate in munca savarsite de personalul propriu si personalul delegat si propune conducerii Sucursalei masuri disciplinare, conform procedurilor  specifice.
 • Intocmeste caiete de sarcini/specificatii tehnice pentru achizitii, servicii si lucrari, pentru imbunatatirea starii de securitate a instalatiilor.

Cerințe:

 • Nivel studii: S/ECTS+M//ECTS/SSD în domeniul energetic;
 • Experientă: minim 5 ani în sistemul energetic;
 •  Studii complementare: curs in domeniul SSM cu o durată de cel putin 80 ore conform HG 1425/2006 actualizata;
 • Constituie avantaj absolvirea unui curs de formator;
 • Disponibilitate la deplasări în teren;
 • Cunostințe de operare PC aplicații software de uz general;
 • Cunoașterea legislației specifice din domeniul energetic, prescripțiilor tehnice si a reglementărilor ANRE;
 • Abilități bune de comunicare și relaționare, capacitatea de a lucra in echipa , echilibru emotional, tact, diplomație și abilități de înțelegere;
 • Apt din punct de vedere medical și psihologic pentru activitatea operativă, să corespundă condițiilor impuse de normele metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006. Testarea psihologica are caracter eliminatoriu in cazul rezultatului "inapt" sau "apt condiționat;
 • Să nu îndeplinească condiții de pensionare pentru limită de vârstă

 

 

 

Informații generale:

      Dacă acest post vă interesează și considerați că îndepliniți cerințele de mai sus, pentru a aplica, vă rugăm să transmiteți până la data de 20.06.2018 la Serviciul Resurse Umane din cadrul Sucursalei de Transport București pe adresa de e-mail: marieta.bira@transelectrica.ro., următoarele documente:

 • CV actualizat (tip Europass) care prezintă evolutia carierei profesionale a candidatului;
 • Carte de identitate, copie;
 • Acte de studii care atestă  studiile/specializările solicitate pentru ocuparea postului –copii;

Concursul se va desfășura sub formă de probă scrisă și interviu, având loc in data de 27.06.2018, ora 1000 la sediul sucursalei din București, Șos. Ștefan cel Mare nr. 1A.

 • Dupa validarea actelor depuse on-line, candidatul se va prezenta la SRU pentru completarea formularului „cerere de înscriere" cu actele de studii în original, copie carnet de muncă (pâna la data de 01.01.2011)/ alte acte care să ateste vechimea în muncă;
 • După completarea cererii de înscriere si depunerea actelor, se va pune la dispoziție de către SRU, tematica si bibliografia aferente;
 • Metoda de selecție a candidaților: prin notă generală a concursului (pondere 60% lucrare scrisă și 40% interviu);

 

Relații suplimentare se pot obține la Serviciul Resurse Umane, la telefon 0212016230.

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta numai candidații care îndeplinesc cerințele solicitate. 


Editor de Bunuri

#hide the portlet