Editor de Bunuri

Anunţ de recrutare - Inginer principal Specialist (ST Bucureşti)

Pentru asigurarea numărului optim de personal, în vederea desfășurării în bune condiții a activității din cadrul Serviciului Investitii, am demarat acțiunea de selecție internă/externă,pentru ocuparea unui post vacant de:

 

                              "INGINER PRINCIPAL SPECIALIST"

 

Responsabilități:

 • Participa in cadrul echipelor de proiect sau este responsabil de proiect la lucrarile derulate la nivelul Serviciului Investitii (incluse in Planul Anual de Investitii-PAI)
 • Urmareste elaborarea si avizarea documentatiilor de proiectare ce constituie obiectul proiectelor de investitii (incluse in Planul Anual de Investitii-PAI)
 • Urmareste executia lucrarilor aferente proiectelor de investitii (incluse in PAI), accesul la lucrari, programele de lucrari, conventiile de lucrari, Procesele verbale de executie, urmarireste calitatea lucrarilor prin diriginti de santier, Cartea Tehnica.
 • Initiaza executia lucrarilor si a elaborarii documentatiilor necesare prin intocmirea Notelor conceptuale, Referatelor de necesitate, etc, initierea si finalizarea Proceselor de achizitie publica/atribuire a lucrarilor
 • Participa in echipele desemnate pentru verificarea ofertelor
 • Participa in echipele desemnate pentru receptia lucrarilor
 • Gestioneaza lucrarile si situatiile de lucrari, durata de executie a lucrarilor in conformitate cu contractul
 • Obtine avize, acorduri, autorizatii aferente lucrarilor la care este implicat

 

 Cerințe:

 • Nivel studii: S/ECTS+M/ECTS/ în domeniul energetic / electric / electroenergetic / electrotehnic; Experientă:minim 10 ani pentru lucrari de proiectare sau executie  ca sef de proiect/derulator proiect –urmarire lucrare din punct de vedere tehnic, economic, autorizatii si avize, relatia cu alti operatori de retea/ entitati beneficiare;
 • Cunostințe de operare PC aplicații software de uz general;
 • Cunoașterea legislației specifice din domeniul energetic, prescripțiilor tehnice si a regelementărilor ANRE;
 • Abilități bune de comunicare și relaționare, capacitatea de a lucra in echipa , echilibru emotional, tact, diplomație și abilități de înțelegere;
 • Apt din punct de vedere medical și psihologic pentru activitatea operativă, să corespundă condițiilor impuse de normele metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006. Testarea psihologica are caracter eliminatoriu in cazul rezultatului "inapt" sau "apt condiționat;
 • Să nu îndeplinească condiții de pensionare pentru limită de vârstă.
 • Cunostinte limba engleza scris si vorbit nivel mediu.

 

Informații generale:

Dacă acest post vă interesează și considerați că îndepliniți cerințele de mai sus, pentru a aplica, vă rugăm să transmiteți până la data de 25.04.2018 la Serviciul Resurse Umane din cadrul Sucursalei de Transport București pe adresa de e-mail: marieta.bira@transelectrica.ro., următoarele documente:

 • CV actualizat (tip Europass) care prezintă evolutia carierei profesionale a candidatului;
 • Carte de identitate;
 • Formularul " Aplicație internă pentru ocuparea postului vacant" in format standard (Formular cod TEL 00.12.03);
 • Acte de studii care atestă  studiile/specializările solicitate pentru ocuparea postului –copii;

Concursul se va desfășura sub formă de probă scrisă și interviu, având loc in data de 09.05.2018, ora 1000 la sediul sucursalei din București, Șos. Ștefan cel Mare nr. 1A.

 • După perioada de transmitere a CV-urilor si validarea documentelor depuse, se va pune la dispoziție de către SRU, tematica si bibliografia aferentă, în vederea aplicării metodelor de selecție;
 • Dupa validarea actelor depuse on-line, candidatul se prezinta la SRU pentru completarea formularului „cerere de înscriere" cu actele de studii în original, copie carnet de muncă (pâna la data de 01.01.2011), alte acte care să ateste vechimea în muncă;
 • Metoda de selecție a candidaților: prin notă generală a concursului (pondere 60% lucrare scrisă și 40% interviu).

Relații suplimentare se pot obține la Serviciul Resurse Umane, la telefon 0212016230.

 Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta numai candidații care îndeplinesc cerințele solicitate.


Editor de Bunuri

#hide the portlet