Editor de Bunuri

Anunt de recrutare inginer principal specialist

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

Pentru asigurarea numărului optim de personal în cadrul Direcției tehnologia informației și comunicații (DTIC) – Departamentul informatică de gestiune și administrare resurse IT (DIGAR IT) – activitatea resurselor IT, am demarat selecția pentru ocuparea unui post de:

 

INGINER PRINCIPAL SPECIALIST 

Principalele responsabilități ale postului:

 • răspunde de derularea tehnică a contractelor aferente implementării serviciilor de administrare și management radiorelee;
 • răspunde de implementarea tehnică a măsurilor relative la CTES, SMI și riscuri;
 • urmărește activitățile rezultate din desfășurarea proiectelor din directa responsabilitate, cele legate de dezvoltarea, implementarea, exploatarea și gestiunea sistemelor și echipamentelor din directa responsabilitate la nivelul entităților CNTEE "Transelectrica" – S.A., la nivelul stațiilor electrice de transport, centralelor electrice și al altor entități;
 • urmărește prin intermediul personalului tehnic de specialitate din dispeceratele teritoriale și sucursale de transport, activitatea specifică obiectului de activitate al departamentului, a contractorilor – furnizori de servicii și propune măsuri pentru respectarea termenelor și condițiilor contractuale;
 • urmărește predarea lucrărilor contractate, stabilește și urmărește prioritățile care să ducă la indisponibilități minime ale sistemelor informatice aflate în directa responsabilitate;
 • participă la elaborarea de normative privind sistemele informatice și de telecomunicații specifice obiectului de activitate al departamentului și participă la analiza și avizarea acestora;
 • participă la întocmirea temelor de proiectare și ia măsuri pentru elaborarea studiilor și specificațiilor, privind dezvoltarea sistemelor informatice și de telecomunicații specifice obiectului de activitate al departamentului;
 • face propuneri pentru planurile anuale de mentenanță preventivă pentru sistemele de telecomunicații, electroalimentare și informatică specifice obiectului de activitate al departamentului;
 • autorizează accesul tehnologic și urmărește întocmirea documentelor de acces pentru activitățile de service și întreținere ale echipamentelor de tehnologia informației și comunicații, specifice pentru personalul delegat de specialitate al firmelor aflate sub contract specific cu CNTEE "Transelectrica" – S.A.

 

Cerințe:         

 • studii superioare (S/ECTS+M) tehnice în domeniul energetic, telecomunicații, informatică cu diplomă de licență;

experiență: 

 • minim 1 an în domeniul proiectării / exploatării / mentenanței sistemelor de tehnologia informației din cadrul sistemului energetic;
 • minim 1 an în utilizarea echipamentelor de tehnologia informației și comunicații (hard și soft-uri adecvate);
 • minim 1 an în desfășurarea procedurilor de achiziții publice;
 • minim 1 an în derularea contractelor de achiziții de produse, lucrări și servicii.
 • cursuri de specialitate / programe de perfecționare în administrarea bazelor de date aferente sistemelor informatice;

cunoștințe necesare postului:

 • cunoașterea activităților reprezentative din Sistemul Electroenergetic Național, cu deosebire activitatea de transport a energiei electrice și furnizarea serviciului de sistem;
 • cunoaşterea legislaţiei în domeniul comunicațiilor şi a reglementărilor Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicatii – ANCOM;
 • cunoasterea legislatiei cu privire la achizitiile publice;
 • cunoasterea noilor tehnologii in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatii;
 • cunostinte in domeniul economic, financiar, comercial si tehnic;
 • utilizare PC plus soft-uri specializate;
 • cunoasterea limbii engleze;
 • capacitatea de înțelegere și analiză a documentațiilor tehnice elaborate în limba engleză.
 • automotivație, autodisciplină și stabilitate în ceea ce privește modul de muncă;
 • abilități de prezentare, comunicare și negociere;
 • adaptabilitate, rapiditate în luarea deciziilor și promptitudine pentru rezolvarea unei sarcini de serviciu;
 • bun organizator, atent la detalii, capacitate de sinteza si analiza, rigoare;
 • persoana dinamica, proactiva si orientata catre rezultate, spirit de initiativă, loialitate față de Companie;
 • flexibilitate în abordarea situațiilor de lucru; capacitate de adaptare la reguli şi instrucţiuni;
 • foarte bune abilități de organizare a timpului, eficiență la locul de muncă;
 • rezistenţă la stres şi disponibilitatea de a lucra in program prelungit, cand este cazul. 

 

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 30 martie 2018 un CV specificând denumirea postului pentru care candidați la Direcția resurse umane, în atenția doamnei Ana Dora Costea (pe adresa de email: dora.costea@ transelectrica.ro).

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.303.58.42.

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. După perioada de depunere a CV-urilor, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet