Editor de Bunuri

Anunţ de recrutare - INGINER PRINCIPAL PRAM/SCADA

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport si asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea, reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

Pentru asigurarea continuităţii activităţii şi a numărului optim de personal din cadrul Serviciului Sisteme Control Protectii si Automatizari - Biroul Comanda Control SCADA - S.T.Timişoara, se demarează acţiunea de selecţie externă pentru ocuparea unui post vacant de:

 

"INGINER PRINCIPAL PRAM/SCADA"

Sarcini şi responsabilităţi:

 • Asigurarea siguranţei funcţionarii sistemelor de comanda control din staţiile retehnologizate;
 • Intervenţia operativă şi corectivă de specialitate pentru restabilirea sistemelor de comanda control în cazul unor disfuncţionalităţi;
 • Intervenţia operativă şi corectivă la lucrările de remediere neconformităţi sau de upgradare a sistemelor de comandă control existente;
 • Participare la etapele de inginerie a sistemelor de comandă control şi protecţii;
 • Implementarea noilor sisteme de comandă control şi probele de commissioning în statie;
 • Instalare, configurare patch-uri si update-uri la sistemele de operare și aplicatiile instalate pe sistemele de comandă control și terminale numerice;
 • Modificari de configurații la aplicațiile de comandă control și parametrizarea terminalelor numerice de comandă control.
 • Intocmire si analizare documentații tehnice de specialitate.

Cerinţe:

 • Nivel studii : Superioare în domeniul energetic/electroenergetic (S/ECTS+M/ECTS);
 • Experienţă : minim 3 ani in domeniul protectiilor si automatizarilor din sistemul energetic
 • Cunoaşterea activităţilor reprezentative din Sistemul Energetic Naţional, cu deosebire activitatea de transport a energiei electrice;
 • Atitudine corectă şi principială în relaţiile de serviciu; capacitate de lucru în echipă, implicare în problemele colectivului, obiectivitate şi corectitudine;
 • Transparenţă şi claritate în transmiterea informaţiilor, disponibiliate de cooperare, capacitate de evitare a stărilor conflictuale, respectarea relaţiilor ierarhice, eficacitate în reprezentarea sucursalei în relaţiile cu terţii;
 • Receptivitate, dorinţă de autodepăşire, răspuns prompt la solicitări, disponibilitate pentru preluarea unor sarcini suplimentare specifice postului, de a lucra peste programul normal de lucru, rezistenţă la stress, la efort intelectual prelungit, disciplină în muncă, adaptabilitate la situaţii neprevăzute, ataşament faţă de Companie; capacitate de adaptare la reguli şi instrucţiuni;
 • Cunoştinţe operare PC și  aplicaţii software de uz tehnic specific sistemelor de protecții si SCADA;
 • Cunoştinte de limba engleza tehnica, nivel mediu.
 • Apt din punct de vedere medical şi psihologic în conformitate cu prevederile Legii nr.319/2006 în vigoare;
 • Să nu îndeplinească condiţii de pensionare  pentru limită de vârstă;
 • Permis de conducere categoria B.

 

 

 

Informaţii legate de modul de depunere al documentelor necesare:

Dacă acest post vă interesează şi consideraţi că îndepliniţi toate cerinţele menţionate mai sus, pentru a aplica, vă rugăm să trimiteți până la data de 12.06.2019 un CV specificând denumirea postului  pentru care candidați, în atenția Serviciul Resurse Umane - S.T.Timişoara, prin email pe adresa: dana.pojoga@transelectrica.ro sau fax: 0256.219.963.

Relaţii suplimentare se pot obţine la : S.R.U - telefon 0256 265 111.

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta numai candidații care îndeplinesc cerinţele solicitate. Vor fi luate în considerare doar CV-urile transmise (prin email) sau depuse (la Registratura S.T.Timişoara) până la data menționată și care respectă întocmai cerințele postului referitoare la studii și experiență (informații precizate în prezentul Anunț de recrutare). După perioada de depunere a CV-urilor şi validarea documentelor depuse, se va pune la dispoziție, după caz, tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.

 

                           DIRECTOR                                                   ŞEF SRU

                Luca Nicolae IACOBICI                                    Daniela POJOGA

 

 


Editor de Bunuri

#hide the portlet