Editor de Bunuri

Anunţ de recrutare - EXPERT REȚELE ELECTRICE

          Pentru asigurarea numărului optim de personal, în vederea desfășurării în bune condiții a activității din cadrul Serviciului Sisteme Control, Protectii si Automatizari, am demarat selecția internă/externă, pentru ocuparea unui post vacant de:

"EXPERT REȚELE ELECTRICE"

 

        Responsabilitati:

 • Urmareste functionarea in bune conditii a instalatiilor de comanda, protectie, automatizari si metering din statiile electrice ale ST Bucuresti.
 • Analizeaza impreuna cu personalul de specialitate al ST Bucuresti incidentele, evenimentele si avariile la care sunt implicate protectiile, automatizarile si circuitele secundare. In cazul in care analiza se va incheia cu un raport vor fi completate punctele referitoare la echipamentele de protectii si va raspunde de corectitudinea informatiilor.
 • Urmareste desfasurarea contractului de „Servicii/lucrari strategice in instalatiile din gestiunea CNTEE Transelectrica SA" cu S SMART SA, privind intretinerea echipamentelor de circuite secundare si protectii apartinand ST Bucuresti.
 • Reprezinta sucursala in relatii cu unitati de proiectare, furnizori, antreprize de constructii etc.
 • Participa la lucrarile executate pentru instalatiile de protectii, automatizari, metering si circuite secundare.
 • Organizeaza si tine la zi baza de date cu privire la reglajele sistemelor de control, protectii si automatizari, opereaza modificarile de reglaje  ca urmare a dispozitiilor DEN/DET/E-Distributie/ Distributie Oltenia/ SDEE Muntenia Nord.
 • Raspunde ca la punerea in functiune a unei celule noi, sa verifice impreuna cu executantul lucrarii  corectitudinea reglajelor instalatiilor de comanda si protectie, conform dispozitiilor DEN/DET si calitatea lucrarii in vederea functionarii in conditii de siguranta a instalatiilor.
 • Participă (când este numit prin decizie) la analiza ofertelor şi adjudecarea câştigătorilor la licitaţiile ca specialist pentru instalatiile de comanda, control, protectie, automatizari si metering.
 • Participa la activitatea echipelor de proiect in baza delegatiilor conducerii S.T. Bucuresti, in calitate de specialist pe domeniul propriu de activitate si va raspunde personal de implementarea ultimelor normative si va asigura transferul de informatii reale si actuale ale instalatiilor din cadrul sucursalei.
 • Intocmeste ITI specifice pentru instalatiile de circute secundare si protectii aferente instalatiilor din statiile ST Bucuresti.
 • Raspunde personal de realizarea corecta a reglajelor la instalatiile de protectie si automatizari dispuse de DEN/DET E-Distributie/ Distributie Oltenia/ SDEE Muntenia Nord, pentru terminalele numerice si urmareste realizarea corecta (prin documente) pentru echipamentele electromagnetice.
 • Acordă asistenţă tehnică la recepţia şi preluarea lucrărilor de RT, RC şi RK a instalaţiilor de circuite de comanda si protectii si este  in responsabilitatea lui efectuarea corecta si completa a testelor care sa certifice functionarea in parametrii normali a instalatiilor.
 • Participa la intocmirea notelor de fundamentare si a  temelor de proiectare pentru partea specifica instalatiilor de circuite secundare si protectii;
 • Va urmarii periodic existenta unei legaturi functionale intre echipamentele de comunicatii de la sediul serviciului SCPA si calculatoarele de inginerie din statiile retehnologizate sau echipamentele de inregistrare a evenimentelor din statiile neretehnologizate, pentru a fi posibila asigurarea unor informatii rapide si sigure in cazul unor defecte din statiile respective. In cazul unor nefunctionari ale cailor de comunicatie se va solicita interventia personalului de specialitate din cadrul SC Teletrans SA.
 • Toate neconformitatile aferente unei statii se vor urmari sa fie rezolvate cat mai curand posibil pentru a asigura o functionare corecta si completa a sistemului de comanda si protectie. In cazul intarzierilor in rezolvare va avea obligatia de a  intocmi documente pentru personalul care trebuie sa o rezolve fie direct prin SSCPA, fie prin compartimentele dedicate din cadrul ST Bucuresti.
 • Raspunde la solicitarile in interes de serviciu ale sefului Serviciului SCPA. Acestea pot deveni sarcini de serviciu, daca sunt solicitari pe termen lung. Exista situatii in care pot aparea sarcini de serviciu uzuale, dar care sunt individualizate, sau au termene de realizare de scurta durata.
 • Analiza stadiului de functionare, din punct de vedere hardware si software, al echipamentelor de calcul integrate in sistemele SCADA aferente statiilor electrice aflate in gestiunea ST Bucuresti.
 • Analiza functionalitatii retelelor locale si a echipamentelor de comunicatie  aferente statiilor electrice aflate in gestiunea ST Bucuresti.
 • Cunoasterea si utilizarea softurilor  dedicate sistemelor de comanda, control, protectii, si automatizari in vederea diagnozei, analizei si remedierii de neconformitati.
 • Analiza, propunerea si implementarea de solutii  in vederea imbunatatirii exploatarii statiilor electrice din punct de vedere al sistemelor digitale de comanda, control, protectii si automatizari aferente acestora.

 

        Cerintele postului:

 • Studii superioare in domeniul energetic:S/ECTS+M;
 • Experiență in domeniul energetic;
 • Cunostintel la nivel mediu: limba engleza;
 • Permis de conducere;
 • Cunoasterea procedurilor, normelor, legislatiei si a reglementarilor nationale privind domeniul propriu de

activitate;

 • Bun utilizator Microsoft Office (Power Point, Excel si Word);
 
 • Persoană organizata, atentă la detalii, capacitate de sinteză și analiză, dinamică, proactivă, orientată

către rezultate;

 • Operativitate în rezolvarea problemelor, rigoare;
 • Capacitate de adaptare la reguli şi instrucţiuni;
 • Capacitate de comunicare ridicată, sesizare, analizare şi eliminare a potenţialelor conflicte interumane;
 • Foarte bune abilități de organizare a timpului;
 • Rezistenţă la stres şi disponibilitatea de a lucra in program prelungit, cand este cazul;
 • Sa nu indeplineasca conditii de pensionare pentru limita de varsta;
 • Apt din punct de vedere medical și psihologic, să corespundă  condițiilor impuse de normele metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006. Testarea  psihologica are caracter eliminatoriu in cazul rezultatului "inapt" sau "apt condiționat".

        Informații generale:

        Dacă acest post vă interesează și considerați că îndepliniți cerințele de mai sus, pentru a aplica, vă rugăm   

să transmiteți până la data de 31.05.2019 la Serviciul Resurse Umane din cadrul Sucursalei de Transport București pe adresa de e-mail: marieta.bira@transelectrica.ro., următoarele documente:

 • CV actualizat (tip Europass) care prezintă evolutia carierei profesionale a candidatului;
 • Carte de identitate (copie);
 • Acte de studii care atestă  studiile/specializările solicitate pentru ocuparea postului (copii);
 • Adeverinta medicală de la medicul de familie;
 • Dupa validarea actelor depuse on-line, candidatul se va prezenta la SRU pentru completarea formularelor „cerere de înscriere" si „declaratie", cu actele de studii în original, copie carnet de muncă (pâna la data de 01.01.2011)/ alte acte care să ateste vechimea în muncă – dacă este cazul;
 • După completarea cererii de înscriere si depunerea actelor, se va pune la dispoziție de către SRU, tematica si bibliografia aferente.

       

           Relații suplimentare se pot obține la Serviciul Resurse Umane, la telefon 021.201.62.30.

                    

           Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta numai candidații care îndeplinesc cerințele solicitate. 


Editor de Bunuri

#hide the portlet