Editor de Bunuri

Anunt de recrutare Expert in informatica

ANUNȚ RECRUTARE

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

Pentru asigurarea numărului optim de personal în cadrul Direcției tehnologia informației și comunicații (DTIC) – Departamentul comunicații, am demarat selecția pentru ocuparea unui post de:

EXPERT ÎN INFORMATICĂ 

Principalele responsabilități ale postului:

 • răspunde de activitatea de administrare a sistemelor și serviciilor de comunicații aferente SEN și piața de echilibrare;
 • răspunde de derularea tehnică a contractelor aferente implementării serviciilor corespunzătoare domeniului propriu de activitate;
 • participă la elaborarea procedurilor operaţionale şi instrucțiunile de lucru utilizate pentru domeniul propriu de activitate;
 • participă la elaborarea planului de activităţi privind monitorizarea serviciilor furnizate de prestatorul de servicii IT&C pentru aplicaţiile/sistemele informatice de comunicații;
 • coordonează proiectarea și implementarea modificărilor în cadrul sistemelor de comunicații SEN și piața de echilibrare;
 • definește, elaborează și trimite spre aprobare procedurile referitoare la activitățile de mentenanță, administrare și back-up pentru sistemele de comunicații SEN și piața de echilibrare;
 • întocmește documentația aferentă sistemelor de comunicații EMS – SCADA și cea privitoare la modificările efectuate pe acestea;
 • monitorizează și analizează starea sistemelor de comunicații aferente activității de comunicații și propune alocarea de resurse în vederea optimizării funcționării acestora;
 • asigură gestionarea licențelor pentru echipamentele sistemelor de comunicații;
 • asigură administrarea claselor de adresare IP ale Companiei şi alocarea acestora;
 • se asigură de aplicarea politicilor interne de securitate a aplicațiilor informatice necesare pentru managementul sistemelor de comunicații;
 • monitorizează și coordonează toate operațiile executate asupra sistemelor de comunicații ale SEN și ale pieței de echilibrare și se asigură, prin intermediul furnizorului serviciilor de mentenanță, de rezolvarea incidentelor și disfuncționalităților;
 • coordonează întreținerea aplicațiilor informatice aferente activității de management a sistemelor de comunicații (versiuni noi, migrarea pe alte echipamente sau pe alte medii de programare);
 • asigură monitorizarea și raportarea privind operațiunile de mentenanță și administrare efectuate asupra sistemelor de comunicații, inclusiv pentru platformele de management;
 • propune și implementează soluții pentru rezolvarea evenimentelor și incidentelor produse în cadrul sistemelor de comunicații aferente Transelectrica;
 • analizează, evaluează și emite puncte de vedere cu privire la documentațiile tehnice supuse verificării și avizării Consiliului Tehnico-Economic și Științific al Transelectrica;
 • întocmeşte documentații de achiziție pentru sisteme și componente aferente sistemelor de comunicații;
 • participă la testarea și recepția serviciilor de comunicații furnizate în baza contractelor încheiate;
 • elaborează și propune spre aprobare proceduri cu privire la activități ce implică utilizarea de resurse specifice sistemelor de comunicații;
 • participă la analiza documentațiilor elaborate în cadrul altor departamente, documentații ce privesc sistemele de comunicații ale Transelectrica.

Cerințe:         

 • studii superioare tehnice de specialitate cu diplomă de licență în unul din domeniile: telecomunicații, IT, informatică, energetic;
 • experiență:  minim 3 ani;
 • cursuri de specialitate într-unul din domeniile: telecomunicații, IT, informatică, energetic;
 • cunoștințe privind administrarea/utilizarea tehnologiilor din domeniul telecomunicațiilor;
 • cunoștințe privind sistemele de telecomunicații utilizate de sistemele de achiziție și prelucrare a datelor din mediile industriale, preferabil pentru cele utilizate în activitatea de conducere prin dispecer a Sistemului Electroenergetic;
 • cunoștințe avansate privind funcționarea rețelelor de voce, date și de videoconferință;
 • capacitatea de înțelegere și analiză a documentațiilor tehnice elaborate în limba engleză;
 • cunoștințe medii în domeniul arhitecturii hardware și software a calculatoarelor și serverelor;
 • cunoștințe medii privind securitatea cibernetică;
 • cunoașterea activităţilor reprezentative din Sistemul Electroenergetic National - SEN, cu deosebire activitatea de transport a energiei electrice şi furnizarea serviciului de sistem;
 • cunoaşterea legislaţiei în domeniul comunicațiilor şi a reglementărilor Autorităţii Naționale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicații - ANCOM;
 • cunoașterea legislației cu privire la achizițiile publice;
 • cunoașterea legislației cu privire la protecția informațiilor clasificate naționale:
 • Legea 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate;
 • HG 781/2002 privind protecția informațiilor secrete de serviciu;
 • HG 585/2002 privind aprobarea standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România;
 • Norme interne privind protecția informațiilor clasificate P.I.C.-1.;
 • utilizare PC plus soft-uri specializate;
 • cunoasterea limbii engleze;
 • automotivație, autodisciplină și stabilitate în ceea ce privește modul de muncă;
 • abilități de prezentare, comunicare și negociere;
 • adaptabilitate, rapiditate în luarea deciziilor și promptitudine pentru rezolvarea unei sarcini de serviciu;
 • bun organizator, atent la detalii, capacitate de sinteza si analiza, rigoare;
 • persoana dinamica, proactiva si orientata catre rezultate, spirit de initiativă, loialitate față de Companie;
 • flexibilitate în abordarea situațiilor de lucru; capacitate de adaptare la reguli şi instrucţiuni;
 • foarte bune abilități de organizare a timpului, eficiență la locul de muncă;
 • rezistenţă la stres şi disponibilitatea de a lucra in program prelungit, cand este cazul. 

 

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 12 aprilie 2018 un CV specificând denumirea postului pentru care candidați la Direcția resurse umane, în atenția doamnei Ana Dora Costea (pe adresa de email: dora.costea@ transelectrica.ro).

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.303.58.42.

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. După perioada de depunere a CV-urilor, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet