Editor de Bunuri

Anunţ de recrutare - DIRECTOR UNITATE MANAGEMENT INTEGRAT, COMERCIAL - ACHIZIȚII

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

 

Pentru completarea echipei noastre de management în cadrul Unității management integrat, comercial – achiziții (UMICA), lansăm selecția pentru ocuparea unui post de:

 

DIRECTOR UNITATE MANAGEMENT INTEGRAT, COMERCIAL - ACHIZIȚII

 

Principale responsabilități ale postului:

 • conduce, coordonează și răspunde de activitatea structurilor organizatorice din subordine;
 • răspunde de aplicarea legislației în domeniul managementului integrat şi a achizițiilor publice;
 • coordoneaza metodologic si procedural activitatea de achizitii publice ale serviciilor comerciale din Sucursalele de Transport (ST) ale Companiei, in ceea ce priveste planificarea achizitiilor publice prin intermediul Programului Anual al Achizitiilor Sectoriale;
 • raspunde de raportarea gradului de indeplinire a indicatorilor cuprinsi in BVC;
 • raporteaza, dupa caz, către conducerea Companiei, MECRMA, ANAP stadiul desfăşurării procedurilor de achiziţie publică;
 • asigura prin structurile subordonate intocmirea proiectului contractelor de achizitie publica si urmareste avizarea si semnarea acestora de catre persoanele abilitate;
 • asigura, prin structurile subordonate, intocmirea, publicarea anunturilor de intentie si de participare conform prevederilor legislaţiei în materia achiziţiilor sectoriale (Legii 99/2016 si HGR 394/2016);
 • asigura, prin structurile subordonate intocmirea si avizarea acordurilor cadru, contractelor de achizitii sectoriale şi actele adiţionale care se incheie la nivelul executivului Companiei in urma finalizarii procedurilor de achizitie corespunzatoare;
 • raspunde de/si coordonează elaborarea, actualizarea şi completarea documentaţiei Sistemului de Management Integrat Calitate, Mediu, Securitate şi Sănătate Ocupationala, cerută de standardele aplicabile, in funcţie de schimbările organizatorice din Companie şi verifică respectarea prevederilor acesteia;
 • răspunde de/şi propune strategia şi politica Companiei în domeniul protecţiei mediului, a prevenirii accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale în concordanţă cu prevederile Legilor nr. 265/2006 respectiv 319/2006, a Normelor Metodologice de aplicare şi a Instrucţiunilor proprii de securitate a muncii, aferente activităţilor Companiei;
 • răspunde de/şi coordoneaza activitatea de cercetare a accidentelor de muncă, inclusiv a celor cu impact semnificativ asupra mediului, înregistrate în cadrul Companiei (executiv şi Sucursalele de Transport (ST)), conform prevederilor art. 12 (1) lit. d din Legea 319/2006;
 • răspunde de/şi coordoneaza activitatea legată de supravegherea starii de sanatate a lucratorilor, conform art. 24 si 25 din Legea 319/2006;
 • răspunde de controlul realizării programului de autorizare a entităţilor din punct de vedere al securitatii muncii, conform Normelor metodologice la Legea Securitatii si Sanatatii in Munca 319/2006;
 • răspunde de controlul respectării cerinţelor privind securitatea muncii la lucrarile noi sau cele in curs de retehnologizare;
 • raspunde de/si coordoneaza si avizeaza programul anual de audit intern al Sistemului de Management Integrat Calitate, Mediu, Securitate si Sanatate Ocupationala implementat in entitatile organizatorice ale CNTEE „Transelectrica" – S.A

 

 

Cerințe (cunoștințe, experiență, abilități) ale postului:

 • Studii universitare superioare (S / ECTS + M);
 • Experiență: minimum 8 ani lucrați în domeniul achiziţiilor publice;
 • Experiență în coordonare echipe de lucru;
 • Experienţă în domeniul activităţilor de audit/control;
 • Cunoasterea activitãtilor reprezentative din Sistemul Electronergetic National – SEN;
 • Cunoasterea legislatiei în domeniul energetic si a reglementãrilor Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei - ANRE;
 • Cunoașterea legislației cu privire la protecția informațiilor clasificate naționale:
 • cunoasterea legislatiei romane privind atribuirea contractelor de achiziţie sectoriale (Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, HG nr.394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale);
 • cunoasterea legislatiei romane privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii (OUG 114/2011 cu modificarile si completarile ulterioare);
 • cunoasterea legislatiei cu privire la protectia informatiilor clasificate nationale: Legea 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, HG 781/2002 privind protectia informatiilor secrete de serviciu, HG 585/2002 privind aprobarea standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate in Romania, norme interne privind protectia informatoiilor clasificate P.I.C. – 1;
 • Utilizarea PC-ului inclusiv soft-uri de specialitate necesare elaborarii de programe/rapoarte;
 • Cunoașterea limbii engleze la nivel mediu (scris si vorbit) reprezinta un avantaj;
 • Excelente abilități de prezentare, comunicare și negociere;
 • Bun organizator, atent la detalii, capacitate de sinteză și analiză, rigoare;
 • Capacitate de a evalua performanța, rapiditate în luarea deciziilor;
 • Persoană dinamică, proactivă și orientată către rezultate;
 • Foarte bune abilități de organizare a timpului

 

Notă: Postul de "director Unitate management integrat, comercial - achiziţii" necesită acces la informații clasificate secret de stat, nivel minim Secret. Definitivarea pe post este condiționată de obținerea avizului ORNISS de către titularul de post.

 

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 11 februarie 2019 un Curriculum Vitae actualizat (format Europass, completat în limba română care prezintă concret evoluția carierei profesionale, performanțele în activitate, precum și datele personale) specificând denumirea postului pentru care candidați, la Direcția resurse umane, în atenția doamnei Ana Dora Costea (pe adresa de email: dora.costea@transelectrica.ro). Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.303.58.42.

 

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. Vor fi luate în considerare doar CV-urile transmise (prin email) sau depuse (la Registratura Executivului Companiei) până la data menționată și care respectă întocmai cerințele postului referitoare la studii și experiență (informații precizate în prezentul Anunț de recrutare). După analizarea CV-urilor, ulterior perioadei de depunere a acestora, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet