Editor de Bunuri

Anunț de recrutare CONSILIER JURIDIC

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

 

Pentru asigurarea numărului optim de personal în cadrul Direcției juridice și contencios (DJC) – Departamentul contencios și suport juridic (DCSJ), am demarat selecția pentru ocuparea unui post de:

 

CONSILIER JURIDIC

 

Principalele responsabilități ale postului:

 • desfășoară activitatea juridică pentru entitatea organizatorica DJC-DCSJ;
 • execută sarcinile specifice în domeniul propriu de activitate şi în conformitate cu statutul profesiei;
 • raspunde de asigurarea consultantei si reprezentării Companiei in fata institutiilor publice, in tara sau in strainatate, în baza documentatiilor puse la dispozitie de compartimentele competente, protejând drepturile si interesele acesteia în raporturile cu autoritătile publice, institutii, persoane fizice si juridice române sau străine;
 • asigură consultanţa şi formuleaza cereri cu caracter juridic în toate domeniile dreptului incidente obiectului de activitate al Companiei;
 • asigura consultanta juridica pentru activitatile, lucrarile si proiectele pentru care are delegare de competenta prin Fisa postului, prin decizii sau sarcini ale sefului ierarhic;
 • avizeaza actele cu caracter juridic si administrativ, în condiţiile legii (semnează la solicitarea conducerii, în cadrul reprezentării, documentele cu caracter juridic emise de Companie), semnătura sa fiind aplicată numai pentru aspectele strict juridice ale documentului respectiv, neavând competenţa să se pronunţe asupra aspectelor economice, tehnice sau de altă natură cuprinse în documentul avizat ori semnat;
 • formulează un raport de neavizare, în condiţiile în care actul juridic supus avizării pentru legalitate nu este conform legii, în care indică neconcordanţa acestuia cu normele legale, în vederea refacerii actului;
 • întocmeste  rapoarte privind activitatea proprie sau a DCSJ;
 • participa la redactarea clauzelor impuse de legislaţie în proiectele de contracte;
 • asigura asistenta juridica la negocierea clauzelor contractuale;
 • avizează actele cu relevanţă juridică ce se întocmesc în cadrul procedurilor de achiziţii publice;
 • verifica legalitatea aplicarii prevederilor procedurilor de achizitie, la solicitarea comisiilor speciale;
 • avizează legalitatea deciziilor de angajare, a deciziilor de mişcări de personal, de stabilire a răspunderilor disciplinare ale personalului din Companie;
 • raspunde de existenta evidenţelor cerute de lege şi a celor prevăzute în regulamentele corpului profesional inclusiv, dar fara a se limita la Colegiul/Uniunea Consilierilor Juridici;
 • avizează/raspunde de întocmirea documentaţiilor privind domeniul propriu de activitate care urmează să fie supuse aprobării conducerii Companiei, Consiliului de Supraveghere si/sau Adunarii generale a actionarilor;
 • raspunde de gestionarea informatiilor si documentelor primite;
 • propune masuri corective in cazurile in care constata abateri de la aplicarea legislatiei;
 • raspunde de rezolvarea problemelor cu caracter juridic, cu responsabilitate proprie asupra problemelor date prin atributiile fisei postului, a sarcinilor de serviciu primite de la seful ierarhic;
 • raspunde de exercitarea atributiilor in cadrul proiectelor/programelor, comisiilor, negocierilor, reprezentarilor pe baza de decizie, imputernicire, delegare, sarcina scrisa;
 • asigura consultatii juridice si redacteaza documente cu caracter juridic in toate domeniile dreptului incidente obiectului de activitate - in acordarea consultantei, opinia sa fiind consultativa;
 • redacteaza opinii juridice cu privire la aspecte legale ce privesc activitatea Companiei;
 • asigurarea asistentei juridice la negocierea si avizarea contractelor interne si externe, in tara sau in strainatate si a tuturor actelor aditionale ulterioare.

 

Cerințe:         

 • Studii superioare (S / ECTS + M / ECTS) in domeniul juridic;
 • Experiență: minim 4 ani lucrati intr-o companie nationala sau institutie publica; minim 5 ani in profesie;
 • Înscris pe tabloul consilierilor juridici definitive – CCJ (conditie eliminatorie);
 • cunoasterea activitatilor reprezentative din Sistemul Electroenergetic National, cu deosebire activitatea de transport a energiei electrice si furnizarea serviciului de sistem;
 • cunoaşterea legislaţiei nationale si a celei europene în domeniul energetic şi a reglementărilor Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei – ANRE;
 • cunoasterea legislatiei cu privire la achizitiile publice;
 • cunoasterea legislatiei in domeniul muncii si protectiei sociale;
 • cunoasterea legislatiei civile si procedural-civile;
 • cunoasterea legislatiei penale si procedural-penale;
 • Legea nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic si Statutul profesiei;
 • cunoasterea la nivel avansat a utilizarii PC-ului si a programelor de utilizare a acestuia, in special a sistemelor de operare (gen Microsoft Windows sau echivalent), a celor de redactare de text (Microsoft Word sau echivalent), a programelor ce permit documentarea pe Internet, a programelor legislative;
 • cunoasterea a cel putin unei limbi de circulatie internationalã (de preferintã limba englezã);
 • disponibilitate pentru lucrul peste program și mobilitate.

 

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 10 octombrie 2018 un Curriculum Vitae actualizat (format Europass, completat în limba română care prezintă concret evoluția carierei profesionale, performanțele în activitate, precum și datele personale) specificând denumirea postului pentru care candidați la Direcția resurse umane, în atenția doamnei Ana Dora Costea (pe adresa de email: dora.costea@ transelectrica.ro).

 

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.303.58.42.

 

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. După perioada de depunere a CV-urilor, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet