Editor de Bunuri

Anunt de recrutare - AJUTOR ŞEF TURĂ STAŢII GR. 3,4

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport si asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea, reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

Pentru asigurarea continuităţii activităţii şi a numărului optim de personal operativ în staţia 220/110 kV Iaz din cadrul Centrului Exploatare Reşiţa, conform normativului de personal aprobat, se demarează acţiunea de selecţie externă pentru ocuparea unui post vacant de :

 

"AJUTOR  ŞEF TURĂ STAŢII GR. 3,4"

Sarcini şi responsabilităţi :

 • Exploatarea şi supravegherea instalaţiilor din staţia 220/110 kV Iaz, efectuarea de manevre programate şi manevre pentru eliminarea incidentelor;
 • Aplicarea normelor metodologice şi a dispoziţiilor operative privind activitatea de determinare a riscurilor în instalaţiile staţiei electrice;
 • Răspunde de pregătirea şi executarea manevrelor în instalaţii în conformitate cu "Regulamentul general de manevre în instalaţiile electrice de medie şi înaltă tensiune" şi participă la recepţia lucrărilor de mentenanţă şi reparaţii specifice;
 • Obligativitatea de a se prezenta la serviciu conform cu programul staţiei electrice, precum şi disponibilitatea de a se prezenta la serviciu in cel mai scurt timp atunci cand este solicitat în cazuri de avarii sau alte necesităţi urgente;

Cerinţe:

 • Nivel studii:"S/ECTS+M/ECTS" în domeniul energetic/electroenergetic/electric/electrotehnic/ electromecanic;
 • Experienţă : - ;
 • Cunoştinţe tehnice specifice postului;
 • Cunoaşterea legislaţiei specifice din domeniul energetic, prescripţiilor tehnice şi a reglementărilor ANRE în domeniul energetic;
 • Cunoaşterea activităţilor reprezentative din Sistemul Energetic Naţional, cu deosebire activitatea de transport a energiei electrice;
 • Cunoştinte de operare PC aplicaţii software de uz general;
 • Abilităţi bune de comunicare şi  relaţionare; abilităţi de a lucra în echipă;  echilibru emoţional, tact, diplomaţie şi abilităţi de înţelegere;
 • Capacitate de adaptare la reguli şi instrucţiuni;
 • Apt din punct de vedere medical şi psihologic pentru activitatea operativă, să corespundă condiţiilor impuse de normele metodologice de aplicare a Legii nr.319/2006;
 • Să nu îndeplinească condiţii de pensionare pentru limită de vârstă;
 • Constituie avantaj: - permis de conducere categoria B.

Informaţii legate de modul de depunere al documentelor necesare:

Pentru a aplica pe acest post, dacă consideraţi că îndepliniţi toate cerinţele menţionate mai sus, pentru a aplica, vă rugăm să trimiteţi până la data de  12.11.2019 un CV actualizat specificând denumirea postului pentru care candidaţi,  în atenția Serviciului Resurse Umane, prin e-mail pe adresa: dana.pojoga@transelectrica.ro sau fax: 0256.219.963.

Relaţii suplimentare se pot obţine la : S.R.U - telefon 0256 265 111.

CNTEE "Transelectrica" S.A.  prelucrează datele cu caracter personal din CV – uri, cu scopul desfăşurării procesului de recrutare şi selecţie, respectand temeiul legal în vigoare.

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. Vor fi luate în considerare doar CV-urile transmise prin email sau depuse la Registratura S.T.Timişoara până la data menționată și care respectă întocmai cerințele postului referitoare la studii și experiență (informații precizate în prezentul Anunț de recrutare). După analizarea CV-urilor, ulterior perioadei de depunere a acestora, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica și Bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet