Editor de Bunuri

Anunt de recrutare - AJUTOR SEF TURA STATII GR. 1,2

ANUNŢ EXTERN – RECRUTARE

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport si asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea, reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

Pentru asigurarea continuităţii activităţii şi a numărului optim de personal operativ în staţia 220/110 kV Reșița din cadrul Centrului Exploatare Reșița, conform normativului de personal aprobat, se demarează acţiunea de selecţie internă pentru ocuparea unui post vacant de :

 

"AJUTOR  ŞEF TURĂ STAŢII GR. 1,2"

Sarcini şi responsabilităţi :

 • Exploatarea şi supravegherea instalaţiilor din staţia 220/110 kV Reșița, efectuarea de manevre programate şi manevre pentru eliminarea incidentelor;
 • Aplicarea normelor metodologice şi a dispoziţiilor operative privind activitatea de determinare a riscurilor în instalaţiile staţiei electrice;
 • Răspunde de pregătirea şi executarea manevrelor în instalaţii în conformitate cu "Regulamentul general de manevre în instalaţiile electrice de medie şi înaltă tensiune" şi participă la recepţia lucrărilor de mentenanţă şi reparaţii specifice;
 • Obligativitatea de a se prezenta la serviciu conform cu programul staţiei electrice, precum şi disponibilitatea de a se prezenta la serviciu in cel mai scurt timp atunci cand este solicitat în cazuri de avarii sau alte necesităţi urgente;

Cerinţe:

 • Nivel studii : "S/ECTS+M/ECTS" în domeniul energetic / electric / electroenergetic / electrotehnic / electromecanic;
 • Experienţă: -
 • Cunoştinţe tehnice specifice postului;
 • Cunoaşterea legislaţiei specifice din domeniul energetic, prescripţiilor tehnice şi a reglementărilor ANRE în domeniul energetic;
 • Cunoaşterea activităţilor reprezentative din Sistemul Energetic Naţional, cu deosebire activitatea de transport a energiei electrice;
 • Cunoştinte de operare PC aplicaţii software de uz general;
 • Abilităţi bune de comunicare şi  relaţionare; abilităţi de a lucra în echipă;  echilibru emotional, tact, diplomaţie şi abilităţi de înţelegere;
 • Capacitate de adaptare la reguli şi instrucţiuni;
 • Apt din punct de vedere medical şi psihologic pentru activitatea operativă, să corespundă condiţiilor impuse de normele metodologice de aplicare a Legii nr.319/2006;
 • Să nu îndeplinească condiţii de pensionare  pentru limită de vârstă;
 • Constituie avantaj: - permis de conducere categoria B;

Informaţii legate de modul de depunere al documentelor necesare:

Dacă acest post vă interesează şi consideraţi că îndepliniţi toate cerinţele menţionate mai sus, pentru a aplica, vă rugăm să depuneţi până la data de 10.01.2020 un Curriculum Vitae specificând denumirea postului pentru care candidaţi, în atenția Serviciului Resurse Umane - S.T.Timişoara, prin registratura sucursalei, sau prin email pe adresa: dana.pojoga@transelectrica.ro sau fax: 0256.219.963.

Relaţii suplimentare se pot obţine la : S.R.U - telefon 0256 265 111.

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta numai candidații care îndeplinesc cerinţele solicitate. După perioada de depunere a CV-urilor şi validarea documentelor depuse, se va pune la dispoziție, după caz, tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet