Editor de Bunuri

Anunt de recrutare Ajutor Sef Tura Gr 3 - Statia Electrica Ghizdaru

Pentru asigurarea numărului optim de personal, în vederea desfășurării în bune condiții a activității din cadrul Centrului de Exploatare Alexandria, stația electrică Ghizdaru, am demarat acțiunea de selecție internă/externă, pentru ocuparea a unui post vacant de:

 

                              "AJUTOR ȘEF TURĂ STAȚII GR. 3"

 

Responsabilități:

 • Exploatarea si supravegherea instalațiilor din stația electrică Ghizdaru, efectuarea de manevre  programate și manevre pentru eliminarea incidentelor ;
 • Aplicarea normelor metodologice și a dispozițiilor operative privind activitatea de determinare a riscurilor in instalațiile stației electrice;
 • Răspunde de pregătirea și executarea manevrelor în instalații în conformitate cu „Regulamentul general de   manevre în instalațiile electrice de medie și înaltă tensiune" și participă la recepția lucrărilor de mentenanță și reparații specifice;
 • Obligativitatea de a se prezenta la serviciu conform cu programul stației, precum și disponibilitatea de a se prezenta la serviciu în cel mai scurt timp atunci când este solicitat în cazuri de avarii sau alte urgențe;
 • Respectarea normativelor, instrucțiunilor si procedurilor privind activitatea de exploatare a instalațiilor.

 

 Cerințe:

 • Nivel studii: S/ECTS+M/SSD/ECTS/Școala de maiștri/Studii medii/Școala profesională în domeniul energetic / electric / electroenergetic / electrotehnic;
 • Experientă: constituie unu avantaj experienta in exploatarea stațiilor electrice;
 • Cunostințe de operare PC aplicații software de uz general;
 • Cunoașterea legislației specifice din domeniul energetic, prescripțiilor tehnice si a regelementărilor ANRE;
 • Abilități bune de comunicare și relaționare, capacitatea de a lucra in echipa , echilibru emotional, tact, diplomație și abilități de înțelegere;
 • Apt din punct de vedere medical și psihologic pentru activitatea operativă, să corespundă condițiilor impuse de normele metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006. Testarea psihologica are caracter eliminatoriu in cazul rezultatului "inapt" sau "apt condiționat;
 • Să nu îndeplinească condiții de pensionare pentru limită de vârstă.

Informații generale:

Dacă acest post vă interesează și considerați că îndepliniți cerințele de mai sus, pentru a aplica, vă rugăm să transmiteți până la data de 04.06.2018 la Serviciul Resurse Umane din cadrul Sucursalei de Transport București pe adresa de e-mail: marieta.bira@transelectrica.ro., următoarele documente:

 • CV actualizat (tip Europass) care prezintă evolutia carierei profesionale a candidatului;
 • Carte de identitate;
 • Formularul " Aplicație internă pentru ocuparea postului vacant" in format standard (Formular cod TEL 00.12.03);
 • Acte de studii care atestă  studiile/specializările solicitate pentru ocuparea postului –copii;

Concursul se va desfășura sub formă de probă scrisă și interviu, având loc in data de 14.06.2018, ora 1000 la sediul sucursalei din București, Șos. Ștefan cel Mare nr. 1A.

 • După perioada de transmitere a CV-urilor si validarea documentelor depuse, se va pune la dispoziție de către SRU, tematica si bibliografia aferentă, în vederea aplicării metodelor de selecție;
 • Dupa validarea actelor depuse on-line, candidatul se prezinta la SRU pentru completarea formularului „cerere de înscriere" cu actele de studii în original, copie carnet de muncă (pâna la data de 01.01.2011), alte acte care să ateste vechimea în muncă;
 • Metoda de selecție a candidaților: prin notă generală a concursului (pondere 60% lucrare scrisă și 40% interviu);

Relații suplimentare se pot obține la Serviciul Resurse Umane, la telefon 0212016230.

 Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta numai candidații care îndeplinesc cerințele solicitate.

 


Editor de Bunuri

#hide the portlet