Editor de Bunuri

ANULAT - Anunț de recrutare DIRECTOR DIRECȚIE - DIRECȚIA RESURSE UMANE

 

Proces de selecție și recrutarea ANULAT prin anunțul de anulare publicat pe site la data de 13 noiembrie 2019.

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. este operatorul de transport și de sistem din România, având un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Compania gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă sistemul electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. Este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea reprezintă principala legatură dintre cererea și oferta de electricitate, echilibrând permanent producția de energie cu cererea.

 

Pentru completarea echipei noastre de management, lansăm selecția pentru ocuparea postului de:

 

DIRECTOR DIRECȚIE – DIRECȚIA RESURSE UMANE

 

Principale responsabilități ale postului:

 • coordonează și aprobă/stabileşte sarcinile specifice pentru personalul subordonat din cadrul unităţilor organizatorice aflate în subordine directă;
 • răspunde de gestiunea curentă şi previzională a posturilor, a personalului, precum şi a fondului de salarii la nivelul Companiei;
 • elaborează strategia Companiei în domeniul resurselor umane;
 • semnează documente privind domeniul de activitate al DRU;
 • răspunde de întocmirea suportului documentar (Regulamente de Organizare şi Funcţionare – al Companiei, de detaliu al entităților organizatorice și ale Sucursalelor de transport, Structuri organizatorice şi funcţionale – Organigrame și State de funcţii şi/sau meserii) necesar desfăşurării în condiţii optime a activităţilor din cadrul Companiei, în conformitate cu structura organizatorică şi funcţională aprobată a acesteia;
 • răspunde de activitatea de selecție și recrutare a personalului la nivelul Executivului Companiei;
 • coordonează programe privind evaluarea competenţelor si dezvoltarea carierei pentru salariaţii Companiei si rặspunde de aceste programe;
 • avizeaza Programul anual de întreținere, formare și perfectionare profesionalã al salariaților Companiei, sens în care asigurã demersurile, prin personalul desemnat în acest sens din cadrul FDP si SRU (din cadrul ST), în vederea justei selectii si a participãrii personalului Companiei la cursuri/ instruiri/ stagii de formare/ perfectionare/ instruire/ întretinere profesionalã;
 • avizează Programul anual de dezvoltare profesională al salariaților Companiei, sens în care asigură demersurile, prin personalul desemnat în acest sens din cadrul DEPPDPR și SRU (din cadrul ST), în vederea justei selecții și a participării personalului Companiei la cursuri/ instruiri/ stagii de dezvoltare profesională;
 • răspunde de inițierea, derularea și asigurarea proceselor de recrutare și selecție a personalului în conformitate cu politica de personal a Companiei;
 • asigură crearea condiţiilor pentru menţinerea unui dialog permanent cu sindicatele şi a păcii sociale în rândul salariaţilor Companiei;
 • avizează Nota ce cuprinde numãrul de burse ce se va acorda în anul respectiv la nivelul întregii Companii, detaliat pe entităţi organizatorice (Executiv și sucursale), tip de posturi, domenii de instruire, precum si cuantumul bursei.

 

Cerințe (cunoștințe, experiență, abilități) ale postului:   

 • Studii superioare universitare (S / ECTS + M) în domeniul tehnic / economic / juridic;
 • Studii complementare acreditate: programe de pregãtire / perfecționare managerialã și în domeniul resurse umane;
 • Cunoașterea legislației muncii în special a celei cu impact/ influenţă asupra activităţilor coordonate;
 • Experiență:
 • minimum 5 ani în activitatea de management resurse umane;
 • experiență profesională în activitatea de eficientizare, respectiv de restructurare a organizaţiei;
 • ca manager de proiect constituie un avantaj;
 • realizarea cu succes a unui plan de reorganizare constituie un avantaj.
 • Abilităţi, cunoştinţe legate de politici de resurse umane, raportări specifice domeniului resurse umane, administrare personal, structură organizatorică, calcul salarial, recrutare, managementul performanţei şi managementul succesiunii;
 • Cunoasterea limbii engleze (scris si vorbit) reprezintă un avantaj;
 • Excelente abilități de prezentare, comunicare și negociere, aptitudini manageriale;
 • Bun organizator, atent la detalii, rigoare, capacitate de sinteză și analiză;
 • Capacitate de a evalua performanța, rapiditate în luarea deciziilor;
 • Persoană dinamică, proactivă și orientată către rezultate;
 • Foarte bune abilități de organizare a timpului.

 

CV - ul va fi insoțit de o scrisoare de intenție în care va fi prezentată viziunea proprie cu privire la: principii de reorganizare a companiilor naționale; retenția de personal și planul de carieră; dialog social; forme moderne de recrutare. Dosarele ce urmează a fi depuse pentru înscrierea la concurs vor conține obligatoriu scrisoarea de intenție, lipsa acesteia având drept consecință respingerea candidaturii.

 

Notă: Postul de "director direcție" din cadrul DRU necesită acces la informații clasificate secrete de stat, nivel Strict Secret. Definitivarea pe post este condiționată de obținerea avizului ORNISS de către titularul de post.

Pentru a aplica pe acest post, dacă considerați că îndepliniți toate cerințele menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până la data de 12 noiembrie 2019 un Curriculum Vitae actualizat (format Europass, completat în limba română care prezintă concret evoluția carierei profesionale, performanțele în activitate, precum și datele personale) specificând denumirea postului pentru care candidați, la Direcția resurse umane, în atenția doamnei Ana Dora Costea (pe adresa de email: dora.costea@transelectrica.ro). Relații suplimentare se pot obține la telefon: 021.303.58.42.

Ne rezervăm dreptul de a selecționa și de a contacta candidații. Vor fi luate în considerare doar CV-urile transmise (prin email) sau depuse (la Registratura Executivului Companiei) până la data menționată și care respectă întocmai cerințele postului referitoare la studii și experiență (informații precizate în prezentul Anunț de recrutare). După analizarea CV-urilor, ulterior perioadei de depunere a acestora, se va pune la dispoziția candidaților selecționați, Tematica de examinare și bibliografia aferentă în vederea aplicării metodelor de selecție.


Editor de Bunuri

#hide the portlet